Hoppa till innehåll
Media

Utkasten till förordning om klimatdeklaration och materialspecifikation för byggnader sänds på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2022 12.22
Pressmeddelande

Miljöministeriet begär utlåtanden om förslagen till förordning om klimatdeklaration av byggnader och materialspecifikation för byggnader. Genom förordningarna främjas utvecklingen av byggandet i en koldioxidsnål riktning. Utlåtanden kan lämnas fram till den 11 november 2022 i utlåtandetjänsten.

Avsikten är att förordningarna utfärdas med stöd av bygglagen efter dess ikraftträdande. Regeringen lämnade propositionen till bygglag till riksdagen den 15 september 2022. Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 januari 2024.

Klimatdeklarationen synliggör de miljökonsekvenser byggnaden har under hela sin livscykel

Enligt 38 § i förslaget till bygglag ska en metod för beräkning av byggnaders koldioxidsnålhet användas vid utarbetandet av klimatdeklarationen. I förordningen om klimatdeklaration av byggnader föreskrivs närmare om den enhetliga metoden för beräkning av byggnaders koldioxidfotavtryck och koldioxidhandavtryck i Finland. Metoden är material- och teknikneutral och följer de gemensamma europeiska EN- och EN ISO-standarderna. Klimatdeklarationen ska läggas fram när man ansöker om bygglov.

Metoden för beräkning av byggnaders koldioxidsnålhet har utvecklats som en del av miljöministeriets färdplan för koldioxidsnålt byggande sedan 2016, och tiotals olika byggprojekt runt om i landet har deltagit i testningen av den. Förslaget till förordning sändes första gången på remiss sommaren 2021, varefter ändringar gjordes i den utifrån remissvaren.

Materialspecifikationen främjar den cirkulära ekonomin inom byggandet

Enligt 39 § i den föreslagna bygglagen ska det göras en förteckning över de material och produkter som används vid byggande när en byggnad uppförs eller renoveras. Materialspecifikationen, som baserar sig på förteckningen, blir en bilaga till bygglovet. Materialspecifikationen ska innehålla de uppgifter om byggnadens delar, om de material som använts i byggnaden och om materialens ursprung som anges i förslaget till förordning. Uppgifterna uppkommer i huvudsak redan när klimatdeklarationen utarbetas, men en separat materialspecifikation tjänar förutom klimatmålen även styrningen av den cirkulära ekonomin inom byggandet. Specifikationen är också till nytta vid utarbetandet av byggnadens bruks- och underhållsanvisningar.

Uppgifter om koldioxidfotavtrycket och koldioxidhandavtrycket finns i utsläppsdatabasen för byggande

Uppgifter om byggnadens delar, som behövs för både klimatdeklarationen och materialspecifikationen, hämtas från byggnadens informationsmodell eller mängdförteckningen som används vid kostnadsberäkningen. Uppgifter om koldioxidfotavtrycket, koldioxidhandavtrycket och materialen i olika delar av byggnaden fås i fortsättningen antingen från den nationella utsläppsdatabasen för byggande eller från byggproduktens miljödeklaration. Miljöministeriet och Finlands miljöcentral offentliggjorde den avgiftsfria utsläppsdatabasen för byggande i början av 2021. Databasen är öppen för alla.

Förordningarna ska enligt miljöministeriets förslag endast gälla de byggnader för vilka det i dag behövs en energiutredning. Byggnader som är viktiga till exempel med tanke på jordbruket, industrin eller försvaret behöver inte heller i fortsättningen en klimatdeklaration eller en materialspecifikation.

Mer information:

Matti Kuittinen
Byggnadsråd
tfn 0295 250 268
[email protected]

Mikko Koskela
Regeringssekreterare
tfn 0295 250 051
[email protected]