Hoppa till innehåll
Media

Utkast till förordningar om klimatpanelen och det samiska klimatrådet på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2022 15.15 | Publicerad på svenska 3.11.2022 kl. 13.33
Nyhet

Miljöministeriet har den 28 oktober sänt två statsrådsförordningar som ska utfärdas med stöd av klimatlagen på remiss. Utkasten till förordningar gäller Finlands klimatpanel och det samiska klimatrådet. Förordningarna syftar till att precisera klimatlagen. Remisstiden går ut den 9 december.

Finlands klimatpanel inledde sin verksamhet 2011, och det föreskrevs om klimatpanelen för första gången på lagnivå i 2015 års klimatlag. Enligt den nya klimatlagen, som trädde i kraft i juli 2022, är klimatpanelen ett oberoende vetenskapligt sakkunnigorgan med uppgift att ta fram, sammanställa och analysera vetenskapliga data samt identifiera behoven av information om begränsning av och anpassning till klimatförändringar med tanke på planeringen, verkställigheten, uppföljningen och beslutsfattandet inom klimatpolitiken.

Klimatlagen innehåller inga detaljerade bestämmelser om exempelvis klimatpanelens sammansättning eller valet av medlemmar eller deras mandatperioder, och därför anses det vara ändamålsenligt att komplettera bestämmelserna genom förordning av statsrådet. Många av klimatpanelens verksamhetssätt är för närvarande beroende av praxis. 

Den nya klimatlagen innehåller också bestämmelser om det samiska klimatrådet som är ett oberoende sakkunnigorgan. I enlighet med klimatlagen tillsätter statsrådet ett samiskt klimatråd för viss tid till stöd för beredningen av de klimatpolitiska planerna. I det samiska klimatrådet ska det finnas företrädare för innehavare av samisk traditionell kunskap och för centrala vetenskapsområden. Klimatlagen innehåller inga detaljerade bestämmelser om exempelvis klimatrådets uppgifter, mandatperiod eller sammansättning. Det är således ändamålsenligt att komplettera bestämmelserna genom förordning av statsrådet. 

Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande i tjänsten utlåtande.fi.
 

Ytterligare information:

Karin Cederlöf
sakkunnig
miljöministeriet
0295 250 010
[email protected]