Hoppa till innehåll
Media

Understödet för avstående från oljeuppvärmning har varit en framgång – tilläggsanslag föreslås i nästa års budget, även andra stöd erbjuds

miljöministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2020 11.03
Pressmeddelande

Det är fortfarande hög efterfrågan på statsunderstöd för avstående från oljeuppvärmning. Understödet har kunnat sökas sedan ingången av september och hittills 7 567 småhusägare ansökt om stöd. Det har uppskattats att understödet räcker till högst 8 000 hushåll, vilket innebär att anslaget på cirka 28 miljoner euro håller på att ta slut.

Miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland informerar

"Understödet har varit en stor framgång. Det har fått dem som vill avstå från oljeuppvärmning att reagera snabbt. Finländarna vill uppenbart göra miljövänliga val i sina hem, och det är viktigt att uppmuntra dessa val också i fortsättningen. Uppvärmnings- och energieffektivitetsrenoveringarna medför också arbete för många”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Hittills har det beviljats understöd för 1 902 som tänker avstå från oljeuppvärmning. Endast 89 småhusägare har fått ett negativt beslut. Den vanligaste orsaken till ett negativt beslut är att projektet har genomförts och kostnaderna har uppkommit före den 1 juni 2020.

”De flesta sökande har fått ett positivt beslut, vilket betyder att det nuvarande anslaget tar slut när alla ansökningar som hittills kommit in har avgjorts. Information om ett eventuellt nytt anslag ges senare”, säger Vesa-Pekka Heikkilä, gruppchef vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland behandlar hela landets ansökningar om understöd i ankomstordning. När det nuvarande anslaget har tagit slut överförs de ansökningar som närings-, trafik- och miljöcentralerna tagit emot och de ansökningar som lämnas in till dem till en kö där de väntar på ett eventuellt nytt understödsanslag.

Tilläggsanslag föreslås i nästa års budget, hushållsavdrag och energiunderstöd är alternativa lösningar

Regeringen har föreslagit ett nytt anslag på cirka 9,4 miljoner euro i nästa års budget för att ytterligare stödja avstående från oljeuppvärmning i småhus. Riksdagen beslutar om budgeten före julpausen. Efter julpausen ges mer information om en eventuell fortsättning på understödet.

Om det i ett småhus med oljeeldning finns akut behov av uppvärmningsrenovering, kan hushållsavdragvara ett bra alternativ. Hushållsavdrag kan sökas kontinuerligt och år 2020 är maximibeloppet för avdraget 2 250 euro. Hushållsavdraget är personligt, så tillsammans med en make kan avdraget för arbeten år 2020 uppgå till sammanlagt 4 500 euro.

Ett annat alternativ är att ansöka om energiunderstöd hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Energiunderstöd beviljas för många slags projekt som förbättrar energieffektiviteten, även för avstående från oljeuppvärmning. För att understöd ska beviljas måste byggnadens E-tal beräknas för byggnadsåret och efter energirenoveringen.

”Energiunderstödets belopp beror på hur mycket renoveringsåtgärderna förbättrar byggnadens energiprestanda. Maximibeloppet för understödet är 6 000 euro och det kan uppgå till högst 50 procent av de godkända kostnaderna. Ansökan ska lämnas in till ARA innan de planerade energirenoveringarna inleds”, säger Johanna Heikkilä, överinspektör vid ARA.

Hittills har ARA fått sammanlagt 1 800 ansökningar om energiunderstöd och 650 av dem har behandlats. Totalt har det beviljats cirka 16 miljoner euro i understöd. Av personsökandena har 456 och av sammanslutningssökandena har 191 redan fått ett beslut.

Handläggningstiden för ansökningarna om energiunderstöd är för tillfället 5–6 månader och i år står 40 miljoner euro till förfogande för stödet. Det totala beloppet som står till förfogande för åren 2020-2022 uppgår till 120 miljoner euro.

Läs mer

Information och rådgivning

Mer information till medierna


Timo Juurikkala, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 040 555 4013, [email protected]

Vesa-Pekka Heikkilä, gruppchef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, tfn 0295 036 324, [email protected]

Johanna Heikkilä, överinspektör, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, tfn 0295 250 962, [email protected]