Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet har utnämnt en ny klimatpanel, Markku Ollikainen fortsätter som ordförande

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2019 10.23
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag utnämnt en ny klimatpanel. Markku Ollikainen, professor i miljöekonomi vid Helsingfors universitet, fortsätter som ordförande för panelen. Panelen har sammanlagt 15 medlemmar, varav 10 är nya. Panelen väljer inom sig vice ordförande. Mandatperioden är 1.1.2020–31.12.2023.

Finlands klimatpanels roll har fastställts i klimatlagen, som trädde i kraft 2015. Panelen är en vetenskaplig och oberoende aktör som ska främja dialogen mellan vetenskap och politik i beredningen av klimat- och energipolitiken. Enligt lagen ska panelen stödja planeringen av klimatpolitiken och beslutsfattandet om den. När de planer som avses i klimatlagen utarbetas ska utlåtande begäras av klimatpanelen. Klimatlagen kommer att revideras, så det är möjligt att panelens uppgifter då preciseras i lagen. Finansieringen till panelen har också höjts till 750 000 euro per år för att den bättre ska kunna tillhandahålla regeringen sitt kunnande.

”Regeringen vill föra en starkt faktabaserad politik. Därför är det viktigt att panelen nu har tillförsäkrats tillräckliga resurser och att panelens sekretariat stärks”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Medlemmarna representerar många vetenskapsområden

Högskolor och forskningsinstitut fick nominera kandidater till panelen, och det lämnades in sammanlagt 60 förslag till miljöministeriet. Till urvalskriterierna hörde att medlemmarna ska ha doktorsexamen inom ett område som är relevant med tanke på panelens uppgifter och därtill ha en aktiv roll i forskningen, förmåga att arbeta som en del av ett tvärvetenskapligt team, förmåga att förmedla information mellan vetenskap och beslutsfattande samt möjlighet att sätta tid på att aktivt delta i verksamheten.

Man har säkerställt att det i klimatpanelen finns kunnande inom olika vetenskapsområden för att den sakkunskap som de lagstadgade uppgifterna kräver ska kunna tryggas. Panelen besitter kompetens i frågor som rör ekonomi och juridik, energi, skogar och kolsänkor, trafik och transport, kommunernas klimatåtgärder, konsumtion, social acceptans, hälsa och anpassning. Dessutom har villkoren i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män beaktats, liksom även frågan om regional balans.

Panelens verksamhet stöds av ett vetenskapssekretariat och en generalsekreterare.

Den första klimatpanelen bedömdes fungera väl

Under den föregående mandatperioden genomförde klimatpanelen 21 projekt och lämnade sammanlagt 20 utlåtanden om de klimatpolitiska planer som avses i klimatlagen. Dessutom har panelen utarbetat promemorior på begäran av ministrarna. Klimatpanelen har bland annat sammanställt en egen rapport om utsläppsklyftan, tagit fram en elbilskalkylator och skogskalkyler samt utarbetat en rapport om klimatkunskap. År 2019 utvärderades panelens verksamhet, och enligt utvärderingen har panelens arbete stärkt de vetenskapliga aspekterna i beslutsfattandet inom klimatpolitiken och även påverkat den samhälleliga debatten om klimatförändringen i konstruktiv bemärkelse.

Mer information:

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 16 82, [email protected]

Markku Ollikainen, klimatpanelens ordförande, Helsingfors universitet, tfn 029 415 8065, [email protected]

Heta Heiskanen, klimatpanelens generalsekreterare, miljöministeriet, tfn 0295 250 380, [email protected]

Krista Mikkonen