Hoppa till innehåll
Media

Starkt stöd från medborgare och intressegrupper till att stoppa förlusten av biologisk mångfald

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2022 9.49
Pressmeddelande

Responsen från Naturrådet, som består av medborgare, och intressegrupperna visar att medborgarna upplever att det är viktigt att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden. Medborgarna vill ha mer begriplig information om förlusten av biologisk mångfald och om möjligheter att vidta åtgärder för att stoppa den. De vill också delta i beslutsfattandet gällande naturen. Genom Naturrådet och olika möten för intressegrupper har medborgarna kunnat delta i utarbetandet av den nationella strategin för biologisk mångfald.

Intressegruppsmöten har ordnats för forskarsamfundet, de unga, företagen och branschorganisationerna, samerna samt kommunerna och regionerna. Cirka 250 personer deltog i dessa möten våren 2022.

"Det gläder mig att medborgarna upplever att det är viktigt att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Vi finländare håller naturen mycket kär, och vi vill ta väl hand om den", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Målet med den nationella strategin för biologisk mångfald är att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2030 och få den biologiska mångfalden på en bana mot återhämtning. Enligt intressegrupperna är strategins mål viktiga. Särskilt brett stöd får strategins huvudmål, att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Målet ansågs vara ambitiöst men realistiskt.

"En välmående natur är en förutsättning för allas vår framtid. Det är bråttom att stoppa förlusten av biologisk mångfald, och därför behövs ambitiösa mål för att trygga naturens välmående. Det är bra att finländarna står starkt bakom dessa mål", säger Ohisalo.

Enligt intressegrupperna tryggas den biologiska mångfalden inte bara genom skydd, utan det kräver en övergripande förändring inom alla samhällssektorer. Vid diskussionerna lyftes också rättvisa åtgärder och rättvis ansvarsfördelning fram. Alla intressegrupper anser att ett brett deltagande och samarbete är nödvändigt. Forskarsamfundet betonade både behovet av en snabb förändring av verksamheten, där reglering och bindande skyldigheter är viktiga, och en förändring av värderingarna, vilket främjas genom mjuka styrmedel. Behovet av både mjuka och hårda styrmedel togs upp vid alla möten.

Naturrådet vägde åtgärderna för att stoppa förlusten av biologisk mångfald

Naturrådet bestod av 60 frivilliga. De valdes ut genom slumpmässigt urval bland 5 000 finländare för att säkerställa att rådet representerade Finlands befolkning så väl som möjligt. Rådet sammanträdde vid två möten på distans.

Enligt en mätning som utfördes både i början och i slutet av rådets verksamhet ökade deltagandet i rådet medlemmarnas förmåga att aktivt verka för naturens tillstånd, till exempel genom att ändra på sina konsumtionsvanor.

Enligt Naturrådet har finländarna ett starkt och personligt förhållande till naturen. För många är naturens biologiska mångfald och förlusten av den något främmande fenomen. Medborgarna upplever att det inte finns tillräckligt med begriplig och konkret information om förlusten av biologisk mångfald. För andra är förlusten av biologisk mångfald redan nu en källa till stor oro på grund av att dess effekter syns i den närliggande miljön.

Medborgarna vill ha fler möjligheter att delta i beslutsfattandet som rör naturen. De är beredda att göra förändringar, till exempel i sina konsumtionsvanor, om de får stöd och vägledning. Samtidigt betonar medborgarna att individen har begränsade möjligheter att påverka jämfört med stater, kommuner och företag. Framför allt önskar medborgarna att samhällets institutioner ska fungera som föregångare och visa exempel på hur man vidtar effektiva åtgärder för naturens bästa.

Naturrådet föreslog bland annat att människornas konsumtionsvanor ska styras mot val som är bättre med tanke på naturen genom att avlägsna hindren för den cirkulära ekonomin, genom lagstiftningen och genom aktiva åtgärder från företagens och handelns sida. Genom planläggning och byggande ska man säkerställa att naturen i näromgivningen är inom räckhåll. Kommunerna och städerna ska åläggas skyldigheter att skydda den biologiska mångfalden och företagen ska också agera ansvarsfullt.

Skydd och hållbar användning av skogar delade rådsmedlemmarnas åsikter mest. Medlemmarna var dock ense om att skogarnas mångfald måste stärkas och att gamla och värdefulla skogar måste skyddas. Det ansågs vara viktigt att staten och kommunerna gör aktiva insatser för att skydda skogarna i deras ägo. Rådsmedlemmarna önskade att privata skogsägare ges tillräckliga ekonomiska incitament för att skydda sina egna skogar.

För att beakta medborgarnas åsikter planeras en fortsättning på Naturrådet som en del av genomförandet av strategin för biologisk mångfald 2023.

Beredningen av den nationella strategin för biologisk mångfald är på slutrakan

Strategin sänds på remiss i början av hösten. Partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald blir uppskjuten från augusti–september till december, vilket påverkar tidtabellen för slutförandet av strategin. Strategin ska bli klar kort efter partsmötet. Strategin och det tillhörande handlingsprogrammet blir klara i början av 2023.
 

Mer information


Sameli Sivonen (intervjuer med ministern)
specialmedarbetare
tfn 050 4066855
[email protected]

Kirsi-Marja Lonkila (fram till 23.6) 
specialsakkunnig
tfn 029 525 0356
[email protected]

Olli Ojala (fram till 1.7) 
miljöråd
tfn 029 525 0039
[email protected]