Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik ger starkt stöd för stimulansåtgärder som begränsar klimatutsläppen

Miljöministeriet
28.5.2020 7.43
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträdde för första gången på torsdagen. Temat för mötet, som i huvudsak ordnades virtuellt, var återhämtningen efter coronakrisen. Forumets medlemmar gav starkt stöd för stimulansåtgärder som är hållbara ur klimatsynpunkt.

”En återuppbyggnad som inte är ekologiskt hållbar ger oss ingen framtid. Det värsta man kan göra efter coronakrisen är att göda en annan kris”, konstaterade den ena vice ordföranden för rundabordsforumet, de ungas klimatdelegat Sara Nyman.

”En grön återhämtning och verkställande av Den europeiska gröna given ger goda förutsättningar att förbättra bytesbalansen: att öka sysselsättningen, minska de kostnader som fossila bränslen orsakar och skapa ny affärsverksamhet samtidigt som vi minskar växthusgasutsläppen”, framhöll rundabordsforumets andra vice ordförande Jouni Keronen, verkställande direktör för klimatnätverket Climate Leadership Coalition.

I rundabordsforumet ingår aktörer från många olika samhällsområden, allt från intresseorganisationer till civilsamhället och från fackförbund och unga till forskarsamhället. Inledande anföranden om en återhämtning som stöder målet om klimatneutralitet hölls av Mari Pantsar och Hannele Pokka, som är ordförande för arbetsgruppen för hållbar återhämtning, och Markku Ollikainen, som är ordförande för Finlands klimatpanel.

Arbetsgruppen för hållbar återhämtning betonar att alla statliga stimulansåtgärder bör granskas också med tanke på deras klimat- och naturpåverkan. Som stöd för denna granskning har arbetsgruppen sammanställt kriterier för hållbar återhämtning. Med dessa kriterier kan man bedöma enskilda åtgärders inverkan på klimatet, naturresurserna, den cirkulära ekonomin, den biologiska mångfalden och miljöns tillstånd. Arbetsgruppen föreslår dessutom ett flertal konkreta åtgärder som gör det möjligt att stimulera ekonomin och samtidigt stödja målet om klimatneutralitet.

Markku Ollikainen presenterade klimatpanelens tanke om sex stimulanspaket som inbegriper förbättring av byggnaders energiprestanda, stöd för utsläppsfri trafikinfrastruktur, kommunala spårvägsinvesteringar, nätinvesteringar, påskyndande av produktionen av förnybar energi samt val av nya uppvärmningssätt.

Rundabordsforumets medlemmar föreslog dessutom flera åtgärder som ska stödja en omställning till ett klimatneutralt samhälle samtidigt som man söker en väg ur den ekonomiska recession som coronapandemin orsakar. I diskussionen lyfte man bland annat fram den privata finansieringens roll, forskning och utveckling, utnyttjandet av EU:s stimulansfond, naturbaserade lösningar, kommunernas roll och offentlig upphandling, vikten av att engagera arbetstagare och arbetsplatser i arbetet för en rättvis omställning samt Finlands klimatavtryck utomlands: Vi kan också hjälpa andra länder att återhämta sig genom att erbjuda finländska, koldioxidsnåla lösningar.

”Jag vill tacka rundabordsforumets medlemmar för en utmärkt diskussion. I Finland finns det ett brett stöd för en hållbar återhämtning. Många av dessa förslag får vi behandla mer konkret i samband med nästa veckas tilläggsbudget och vid höstens budgetmangling. Det är viktigt att snabbt främja till exempel användningen av förnybar energi och energirenoveringar i bostäder, för forskning visar att de bevisligen är effektiva metoder för en hållbar ekonomisk återhämtning”, konstaterade miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, som var ordförande för mötet. Mikkonen var ställföreträdare för statsminister Sanna Marin, som inte kunde delta och föra ordet på grund av sjukledighet.

Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen överlämnas till riksdagen den 4 juni, och den innehåller snabba stimulansåtgärder med anledning av coronakrisen. Stimulansåtgärderna ska främja kampen mot klimatförändringen och bidra till målet om klimatneutralitet.

”Detta har varit ett av de centrala kriterierna när förslagen har bedömts vid finansministeriet. Vid beredningen av tilläggsbudgetpropositionen har man förutsatt att åtgärderna ska ha snabb effekt, och därför måste de kunna tas i bruk snabbt under innevarande år”, konstaterade finansministerns statssekreterare Jari Partanen.

Statsrådet tillsatte rundabordsforumet för klimatpolitik i februari. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt och med en snabbare tidsplan än i nuläget kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle. Rundabordsforumet fattar inga beslut, utan stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken. Avsikten är att stärka acceptansen för klimatpolitiken och ge intressegrupper möjlighet att i högre grad delta i den nationella beredningen av klimatåtgärder.

Mer information:

Matti Niemi, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 165, [email protected]

Jari Partanen, statssekreterare, tfn 0295 047 225, jari.partanen(at)vm.fi

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 0295 250 091, riikka.yliluoma(at)ym.fi

Sara Nyman, de ungas klimatdelegat, Allians, tfn 040 731 4818, sara.nyman6(at)gmail.com

Jouni Keronen, verkställande direktör, Climate Leadership Coalition, tfn 050 453 4881, jouni.keronen(at)clc.fi

Merja Turunen, miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik, tfn 0295 250 387, merja.turunen(at)ym.fi