Hoppa till innehåll
Media

Remissvaren har beaktats i förslaget till lag om ett datasystem för den byggda miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2022 14.25
Nyhet

Totalt 131 utlåtanden lämnades in om förslaget till lag om ett datasystem för den byggda miljön. Lagförslaget har nu ändrats på basis av remissvaren och avsikten är att den slutliga propositionen överlämnas till riksdagen i mitten av september.

Flera av remissinstanserna kritiserade det att remisstiden inföll under sommartiden. Tidsplanen för behandlingen är brådskande eftersom lagförslaget har budgetkonsekvenser. – Remisstiden var inte heller ur ministeriets synvinkel optimal, säger programchef Juhana Rautiainen. – Vi förlängde minimiremisstiden med två veckor, men vi vet att tidtabellen trots detta var utmanande speciellt för kommunerna. Vi lyckades ändå få ett berömligt antal utlåtanden vilket är ytterst viktigt med tanke på våra möjligheter att utarbeta ett bra lagförslag, tackar Rautiainen.

Lagförslaget och målen med reformen understöddes, men remissinstanserna lyfte fram många olika synpunkter och lagförslaget har utvecklats på basis av dem. Visst innehåll som redan ingår i annan lagstiftning, såsom i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen, kommer att slopas. I ansvaren som gäller datasystemet för den byggda miljön och informationen i systemet gjordes inga ändringar. Finlands miljöcentral ansvarar för själva systemet och den som ursprungligen producerat informationen för innehållet i systemet.

I utlåtandena tog man ställning till informationen som ska föras in i det nya systemet. En del önskade avgränsningar i innehållet, medan andra önskade mer omfattande information över en längre tidsperiod. I den första fasen 2024 kommer systemet att innehålla sådan information som den offentliga förvaltningen använder i sin lagstadgade verksamhet. I remissvaren lyftes fram vissa farhågor i fråga om dataskydd och informationssäkerhet. Ett centraliserat riksomfattande datasystem bidrar dock till att skapa enhetliga dataskyddsförfaranden och förbättra både informationssäkerheten och den nationella säkerheten.

Resurser och konsekvenser togs upp i utlåtandena

Enligt remissvaren ska nyttan och konsekvenserna av lagen lyftas fram tydligare. Detta konstaterades också i halvtidsutvärderingen av projektet för att bygga upp datasystemet (Ryhti-projektet). I synnerhet kommunerna var oroliga för den arbetsbörda de orsakas. – I reformskedet blir det visserligen extra arbete, men kommunerna lämnas inte ensamma i ändringsarbetet, lovar Juhana Rautiainen. I enlighet med regeringsprogrammet ersätts kommunerna för de kostnader som uppkommit. – Nyttan kommer att synas med tiden och på makronivå, men också enskilda kommuninvånare får i fortsättningen lättare tillgång till information, till exempel när de uträttar ärenden för sina föräldrar som bor på en annan ort, säger Rautiainen.

Datasystemet för den byggda miljön är ett speglat datalager, vilket betyder att när kommunerna uppdaterar uppgifterna i sina egna system överförs den uppdaterade informationen med hjälp av ett tekniskt gränssnitt till datasystemet för den byggda miljön. Den tekniska ändringen för att möjliggöra detta görs i de program som kommunerna för närvarande använder och som systemleverantörerna uppdaterar så att de uppfyller de nya kraven.

Ytterligare information

Juhana Rautiainen
programchef,
[email protected],
tfn 0295 250 075

Jaakko Rastas
specialsakkunnig
miljöministeriet
[email protected]
tfn 0295 250 217