Hoppa till innehåll
Media

Programmet för hållbara städer har lyckats skapa ett omfattande och konkret samarbete mellan olika utvecklare

miljöministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2021 10.05 | Publicerad på svenska 25.5.2021 kl. 10.29
Pressmeddelande
Bild: Höghus

Programmet för hållbara städer, som samordnas av miljöministeriet, har under drygt två år visat sig spela en viktig roll i att skapa samarbete och påskynda hållbara förändringar i praktiken. Av programmet, som fortsätter fram till 2023, har gjorts en halvtidsutvärdering. Med hjälp av utvärderingen ska programmet utvecklas så att det bättre tillgodoser behoven hos städer av olika storlek. I fortsättningen satsar programmet allt mer på verkningar och kommunikation.

Enligt den utvärdering som gjorts av Owal Group Oy har programmet behandlat hållbarhetsfrågor ur många olika synvinklar och lyckats utveckla verksamheten inom såväl stadsledningen som den praktiska utvecklingen. Genomförandet av programmet har svarat mot ett behov, och mycket har uppnåtts i förhållande till resurserna. Den motiverande attityden till arbetet har fått mycket beröm. Programmet har ökat medvetenheten om vad hållbar stadsutveckling innebär i praktiken, gett fart åt utvecklingen och byggt upp ett konkret samarbete både mellan städerna och mellan städerna och staten.

Halvtidsutvärderingen visar att programmet på ett naturligt sätt sammanför olika kommunala sektorer. Samarbetet och växelverkan har en viktig roll när det gäller att sprida hållbarhetstänkandet. I programmet har man utvecklat nya lösningar, skapat nya nätverk och ny kompetens samt lyckats aktivera kommunerna utgående från deras egna behov.

Det är viktigt att bygga upp samarbete eftersom kommunernas hållbarhetsfrågor inte bara ligger på en sektors ansvar. Hållbarhet uppfattas ofta gälla den tekniska sektorn eller miljöväsendet, då man främst fäster vikt vid ekologisk hållbarhet. Programmet för hållbara städer får beröm av intressegrupperna för att den sociala hållbarheten har en framträdande roll i programmet.

”Vi ska också i fortsättningen se till att programmet är omfattande och satsa på att åstadkomma bestående resultat i samarbete mellan städerna och staten”, säger programchef Virve Hokkanen. ”Det är ibland svårt att mäta hur hållbarhetsmålen uppnås, men utifrån utvärderingen stärks uppfattningen att resultat uppstår uttryckligen till följd av omfattande och sektorsövergripande samarbete”, fortsätter Hokkanen.

Att utveckla hållbarheten medför också ekonomiska fördelar, och i utvärderingen hoppas man att detta ska lyftas fram starkare. I fortsättningen bör man också bättre identifiera de olika stödbehoven hos kommuner av olika storlek. Dessutom bör medvetenheten om programmet och kommunikationen stärkas, vilket bidrar till att sprida och förankra resultaten. 

Syftet med halvtidsutvärderingen av programmet för hållbara städer var att ta fram information om resultaten och effekterna av programmets två första år och att bidra till att inrikta verksamheten under resten av programperioden. I utvärderingen användes utöver skriftligt material även sakkunnigintervjuer och aktiverande workshoppar i samråd med centrala genomförare och intressegrupper. 

Programmet för hållbara städer

Det femåriga programmet för hållbara städer (2019–2023), som samordnas av miljöministeriet, påskyndar hållbar stadsutveckling i samarbete med ministerier, kommuner och andra aktörer. Hittills har cirka 80 kommuner och cirka 50 andra organisationer deltagit i programmet. Huvudteman för programmet är koldioxidsnåla städer, smarta städer, friska städer och socialt hållbara städer, och man söker framför allt nya lösningar på frågor som tangerar alla dessa teman.

Arbetet är bland annat inriktat på att behandla städernas gemensamma hållbarhetsutmaningar, ta fram nya lösningar genom praktiska försök och utvecklingsprojekt, främja spridning och bredare tillämpning av god praxis och stärka det internationella utbytet av erfarenheter. Under den första hälften av programmet har man till exempel producerat informationspaket för hållbarhetsstyrning och städernas hållbarhetsarbete och testat lösningar med hjälp av vilka miljön kan stödja välfärden. Den statliga finansiering som reserverats för programmet uppgår till 4,4 miljoner euro och den totala budgeten inklusive de övriga finansiärernas andelar uppgår till cirka 6 miljoner euro.

Mer information 

Virve Hokkanen
programchef, programmet för hållbara städer
miljöministeriet
tfn 0295 250 034
[email protected]

Mia Toivanen
partner
Owal Group Oy
tfn 040 566 7536
[email protected]