Hoppa till innehåll
Media

Preliminär överenskommelse i EU om förordningen om restaurering av natur 

miljöministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2023 12.28 | Publicerad på svenska 10.11.2023 kl. 16.35
Pressmeddelande

Finlands mål om nationell flexibilitet beaktades ännu i sista stund. Det resultat som uppnåtts kräver en noggrann analys. 

EU-länderna, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen nådde en preliminär överenskommelse om förordningen om restaurering av natur den 9 november 2023. Målet med förordningen är att förbättra naturens tillstånd i stor utsträckning i olika miljöer, både inom och utanför skyddsområden. 

I förordningen fastställs bindande mål och skyldigheter för att förbättra naturens tillstånd i olika livsmiljöer. Åtgärderna bör senast 2030 omfatta minst 20 procent av EU:s land- och havsarealer och senast 2050 alla ekosystem som är i behov av restaurering. Förordningen om restaurering av natur gäller bland annat myrmarker, våtmarker, ängar, vattendrag, skogar, jordbruksmiljöer och städer.

I Finland vidtas redan restaureringsåtgärder för att stärka den biologiska mångfalden i många olika livsmiljöer med hjälp av bland annat Helmi-programmet och programmet för effektiverat vattenskydd samt inom NOUSU-programmet, som syftar till att undanröja vandringshinder för vandringsfiskar. I och med förordningen måste man undersöka huruvida de nuvarande åtgärderna är tillräckliga och hur de riktas.

Förordningen förutsätter också att den ekonomiska användningen av naturen anpassas till de mål som fastställts för olika livsmiljöer. Detta kan ha konsekvenser för miljöåtgärderna inom jordbruket och för naturvården inom skogsbruket. Dessutom bör man göra stadsmiljöerna grönare för att skapa skuggor som skyddar mot hetta, förhindra översvämningar och öka den biologiska mångfalden.

Europeiska kommissionen lade fram förslaget till förordning om restaurering av natur i juni 2022. Förordningen om restaurering av natur är ett led i EU:s strategi för biologisk mångfald, vars syfte är att stoppa förlusten av biologisk mångfald och att vända utvecklingen i en positiv riktning före 2030.

 

Finland har påverkat aktivt – slutresultatet kräver noggrann analys 

Finland har under hela förhandlingsprocessen aktivt påverkat innehållet i förordningen och samarbetat intensivt med många medlemsländer. Finland understödde inte rådets allmänna riktlinje i juni, eftersom genomförandet av förordningen enligt den allmänna riktlinjen fortfarande uppskattades medföra betydande kostnader för Finland. Finland har under sommaren och hösten fortsatt sitt aktiva påverkansarbete på alla nivåer.

”Det är i sig nödvändigt att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Förslaget till förordning innebär dock högre kostnader för Finland än för de övriga medlemsländerna. Resultatet av förhandlingarna rimligare för Finland än kommissionens förslag, men det måste analyseras noggrant”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.  

Målen i förordningen beaktar nu bättre medlemsstaternas olika utgångspunkter. Restaureringsskyldigheterna för naturtyperna inkluderar nu nationellt handlingsutrymme och flexibilitet. Skyldigheten att göra de urbana ekosystemen grönare beaktar nu det att de finländska stadsområdena redan är relativt gröna. Flexibiliteten har utökats i fråga om såväl utarbetandet av de nationella restaureringsplanerna som uppföljningen och rapporteringen. Dessutom har förbudet mot att försämra naturtyper gjorts mer flexibelt och möjligheterna att avvika från försämringsförbudet har utökats i synnerhet i fråga om förnybar energi och försvar.  

 Vad händer nu?  

Som nästa steg måste parlamentet och rådet slutligt godkänna den gemensamma syn som uppnåddes vid trepartsförhandlingarna mellan kommissionen, rådet och parlamentet. Godkännandet och den tekniska beredningen av förordningen krävde tid, och som det ser ut nu kan förordningen träda i kraft i mitten av 2024.

Inom två år efter det att förordningen trätt i kraft ska varje medlemsstat utarbeta en nationell restaureringsplan. I planen ska det ställas upp vetenskapligt baserade mål för de indikatorer som avses i förordningen och metoderna för att uppnå målen ska anges. Medlemsstaterna väljer själva vilka metoder de använder för att uppnå målen, vilket innebär att staterna själva kan påverka kostnaderna för genomförandet.

Mer information  

Lyydia Ylönen  
Minister Mykkänens specialmedarbetare  
tfn 050 476 1341
[email protected]  

Olli Ojala  
miljöråd  
tfn 0295 250 039  
[email protected]