Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Nya MBT-avtal ska styra arbetet för hållbar utveckling inom markanvändning, boende och trafik – Staten och städerna finansierar en hållbar stadsutveckling med ett rekordbelopp

Miljöministeriet
2.6.2020 19.16
Pressmeddelande

Miljöministeriet och kommunikationsministeriet informerar

Staten och kommunerna i de stora stadsregionerna har nått ett förhandlingsresultat om nya avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT). MBT-avtal upprättas för åren 2020–2031 tillsammans med stadsregionerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg.

Staten och städerna kommer att utveckla markanvändningen, boendet och trafiken i stadsregionerna med en rekordstor satsning under den MBT-avtalsperiod som nu inleds. Regeringen förbinder sig att avsätta 936 miljoner euro för denna helhet. Uppsättningen åtgärder är också mångsidigare än tidigare. I MBT-avtalen fastställs gemensamma mål för utvecklingen av samhällsstrukturen och för bostadsproduktionen de kommande åren samt för åtgärder för att utveckla hållbara färdsätt och trafiksystemet.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är nöjd över de gemensamma målen för utvecklingen av markanvändningen, boendet och trafiken och över starkare finansiering. Staten förbinder sig att finansiera understöd för kommunalteknik och startbidrag inom den statsunderstödda bostadsproduktionen till ett belopp av 180 miljoner euro åren 2020–2023.

– Avtalen bidrar till målet om ett klimatneutralt Finland genom att rikta markanvändningen så att den utsläppsfria trafiken ökar och boendet också koncentreras till områden med goda trafikförbindelser. – Stadsregionerna förbinder sig att minska bostadslösheten, öka den efterfrågade produktionen av bostäder med skäliga boendekostnader och samtidigt påskynda träbyggandet. Jag är glad över att spårprojekten har en stark roll och att det satsas på kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik, säger Mikkonen.

Befolkningsmängden i stadsregionerna förväntas också i fortsättningen öka kraftigt, och det innebär att ett av de centrala målen i avtalen är att påskynda bostadsproduktionen. Målet för till exempel Helsingforsregionen är att det ska byggas 200 000 nya bostäder fram till 2030. I samband med byggandet av bostäder ska man se till att områdena utvecklas på ett balanserat sätt och att det erbjuds bostäder med olika administrationsformer. I avtalen nämns också regeringsprogrammets mål om att bostadslösheten ska avskaffas på två valperioder.

När det gäller trafiken riktas satsningarna särskilt på hållbara färdsätt, förutsättningarna för kollektivtrafik och utveckling av spårtrafiken. Med detta strävar man efter minskade växthusgasutsläpp från trafiken samt hållbarare markanvändning och boende.

– Vi nådde ett förhandlingsresultat efter långa och stundtals svåra förhandlingar mellan städerna och staten. Resultatet måste ännu fastställas av städernas beslutande organ. Satsningen på hållbar stadstrafik är historisk: 755 miljoner euro. Den stöder sysselsättning och tillväxt, och är en ypperlig klimatsatsning, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

– MBT-avtalen står för konkret klimatstimulans och för sådant samarbete mellan staten och de stora städerna som krävs för att de stora frågorna ska kunna lösas. Bostadsbristen kan inte lösas utan extra satsningar, och utsläppsfri trafik är inte möjligt utan omfattande satsningar på spårtrafiken, framhåller minister Harakka.

Genom avtalen stärks samarbetet dels mellan kommunerna i stadsregionen, dels mellan regionen och staten. Avtal har ingåtts sedan 2011, och de har utgjort ett effektivt verktyg när det gäller att utveckla stadsregionerna tillsammans på ett långsiktigt och hållbart sätt. I enlighet med regeringsprogrammet ingås MBT-avtalen nu för en längre period, 12 år. Det gör det lättare att göra upp långtgående planer för utveckling av samhällsstrukturen och genomföra stora trafikinvesteringar. De konkreta åtgärderna gäller de första fyra åren, och efter det ska avtalen uppdateras.

Hållbara färdsätt i stadsregionerna

Staten förbinder sig att investera minst 755,8 miljoner euro i trafikprojekt i de stadsregioner som omfattas av avtalen, vilket får igång investeringar i trafiksystemet som motsvarar över en miljard euro. En förutsättning för statlig finansiering är att kommunerna på motsvarande sätt förbinder sig att genomföra de projekt som fastställts i förhandlingsresultatet och investerar i dem. Staten deltar i planeringen och genomförandet av spårvägsprojekt i städerna. Dessutom stöder staten sådana kostnadseffektiva projekt för förbättring av trafiksystemet som främjar infartsparkering för bilar och cyklar, förbättrar förutsättningarna för gång- och cykeltrafik, bekämpar buller samt förbättrar trafiksäkerheten och logistiken. Utöver infrastrukturen stöder staten en utveckling av kollektivtrafiktjänsterna i stadsregionerna och digitala lösningar.

I MBT-avtalen kommer parterna också att avtala om nödvändiga investeringar som utgör en förutsättning för en långsiktig utveckling av spårtrafiken. Helsingforsregionens kommuner och Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) kommer i samarbete med Trafikledsverket att avgöra var man ska placera de nya depåer som möjliggör ökad närtågstrafik och hur de ska planeras. Staten har förbundit sig att delta i planeringen av depåerna. Närtågstrafiken ska utvecklas på lång sikt också i Tammerforsregionen, där man etablerar trafik bland annat genom att planera och bygga stationer.

Genom MBT-avtalen främjas snabba spårtrafikförbindelser i och mellan stadsregionerna. Till exempel utvecklingen av bangården i Åbo och stadsbanan i Esbo, som sker i samarbete mellan staten och kommunerna, utgör en del av helheten för ett entimmeståg mellan Åbo och Helsingfors. Genom att utveckla stambanan stöder man också snabbare spårtrafikförbindelser från Helsingfors till Tammerfors och vidare till Uleåborg. För en del av de projekt som det nu har avtalats om har man ansökt om EU-finansiering. Beslut om finansieringen fattas senare i år.

Vad händer härnäst?

Avtalen träder i kraft när de har godkänts av regionerna och statsrådet. Man kommer härnäst att fortsätta förhandlingarna med tre nya regioner, Jyväskylä, Lahtis och Kuopio, i syfte att utvidga förfarandet med MBT-avtal.

För statens del är avtalsparterna följande: miljöministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket Traficom och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Mer information:

Antti Heikkinen, miljö- och klimatminister Krista Mikkonens specialmedarbetare, tfn +358 295 250 231, [email protected]

Johanna Juselius, kommunikationsminister Timo Harakkas specialmedarbetare, tfn 050 372 7062, [email protected]

Tommi Laanti, bostadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 146, [email protected]

Timo Kievari, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 040 059 3706, [email protected]

Läs mer om MBT-avtalen på miljöministeriets webbplats

Krista Mikkonen