Hoppa till innehåll
Media

Uusi opas luontoselvitysten laadintaan ja luontovaikutusten arviointiin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2021 9.27
Uutinen
Kuva: Pälvi Salo

Suomen ympäristökeskus SYKE ja ympäristöministeriö ovat julkaisseet oppaan luontoselvitysten laadinnan ja luontovaikutusten arvioinnin tueksi. Oppaan tavoitteena on edistää laadukkaan luontotiedon kertymistä, luonnonarvojen huomioon ottamista ja siten luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle on suositus hyviksi käytännöiksi.

Luontoselvitys tarkoittaa tietyn alueen luonnonarvojen selvittämistä kaikkine vaiheineen, alkaen olemassa olevien tietojen kokoamisesta ja sisältäen niin maastotyöt, arvottamisen ja suositusten antamisen kuin tulosten raportoinnin. Opas ohjeistaa muun muassa luontoselvityksen tilaajaa luontoselvityksen tarjouspyynnön laadinnassa sekä tilattavan selvityksen sisällön ja riittävyyden arvioinnissa. Luontoselvitysten tekijöille annetaan ohjeita esimerkiksi tietojen keräämisestä maastossa. Oppaassa esitellään myös luonnonarvoihin perustuva arvottamisen luokitus ja kriteerit, joiden perusteella selvitysalueen eri osat asetetaan tärkeysjärjestykseen. Yhdessä arvottaminen ja luonnonarvojen huomioon ottamisesta annettavat suositukset tiivistävät luontoselvityksen keskeisen sisällön.

Luontokadon pysäyttäminen edellyttää ajantasaista tietoa luontotyypeistä ja lajeista sekä niiden esiintymien tilasta selvitettävällä alueella. Luontotietoa tarvitaan muun muassa alueiden käytön suunnittelun ja luonnonvarojen kestävän käytön tueksi. Luonnonarvot voidaan turvata vain, jos ne tunnetaan ja niihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan ennen hankkeiden ja suunnitelmien toteuttamista. Luontotietoa tarvitaan myös suojelualueverkoston kehittämistä, luontotyyppien ja lajien suojelua tai ekologista kompensaatiota suunniteltaessa.

Luontovaikutukset tulee arvioida järjestelmällisesti

Oppaassa käsitellään luontovaikutusten tunnistamista ja esitellään erilaisia arviointia tukevia menetelmiä. Luontovaikutusten arviointi sisältää vaikutusten tunnistamisen, vaikutusten merkittävyyden arvioinnin sekä mahdollisten lieventävien toimenpiteiden tarkastelun. Oppaassa ohjeistetaan myös järjestelmällistä, osatekijöihin perustuvaa vaikutusten merkittävyyden arviointia. Lisäksi tarkastellaan kaavoitusmenettelyyn, YVA- ja SOVA-lainsäädäntöön sekä Natura-arviointiin liittyviä luontovaikutusten arvioinnin erityispiirteitä.

Opas antaa runsaasti eväitä luontoselvitysten laadinnassa ja luontovaikutusten arvioinnissa tarvittavaan tapauskohtaiseen harkintaan ja soveltamiseen. Oppaassa on esimerkiksi erilaisia perusteltuja hyviä käytäntöjä sekä esimerkkejä ja niihin liittyviä taustatietoja, menetelmiä ja viitteitä.

Oppaassa esitellään myös ennakoivaa suunnittelua tukeva luonnonarvojen yleisselvitys. Sillä tarkoitetaan selvitystä, jossa esimerkiksi kunnan luonnonarvot kartoitetaan jo ennen kuin alueelle kohdistuu hankkeita tai suunnitelmia.

”Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimpien alueiden tunnistaminen joka kunnassa ja maakunnassa varmistaisi, että suunnitelmia ja hankkeita koskeva vaikutusten arviointi ja päätöksenteko perustuvat riittävään ekologiseen tietoon. Parhaiten tätä tavoitetta palvelisivat kattavat ja hyvissä ajoin laadittavat luonnonarvojen yleisselvitykset. Luontotiedon tuottamiseen tarvitaan yhä enemmän päteviä luontoselvitysten tekijöitä ja laadukkaita luontoselvityksiä,” sanoo opasta valmistelleen tukiryhmän puheenjohtaja, ympäristöneuvos Aulikki Alanen.

Opas valmistuu tilanteessa, jossa luonnonsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain uudistukset aiheuttavat päivitystarpeita jo lähivuosina. Opas julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa.

Opas on tehty yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, ympäristöministeriön, opashankkeen tukiryhmän sekä useiden asiantuntijoiden ja sidosryhmien edustajien kanssa.

Lisätietoja:

Katariina Mäkelä
​​​​​​​Vanhempi tutkija
​​​​​​​Suomen ympäristökeskus SYKE
​​​​​​​p. 0295 251 443
​​​​​​​katariina.makela@@syke.fi

Pälvi Salo
​​​​​​​Suunnittelija
​​​​​​​Suomen ympäristökeskus SYKE
​​​​​​​p. 0295 252 152
​​​​​​​[email protected]

Aulikki Alanen
​​​​​​​Ympäristöneuvos
​​​​​​​ympäristöministeriö
​​​​​​​p. 0295 250 333
​​​​​​​[email protected]