Hoppa till innehåll
Media

Myrskyddet utvidgas – Bovallius naturskyddsområde inrättades i Pieksämäki

miljöministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2022 10.00
Pressmeddelande
Foto: Tiina Hämäläinen

NTM-centralen i Södra Savolax och stiftelsen S. A. Bovalliuksen säätiö har kommit överens om att skydda myområdet Tahinsuo. Tahinsuo är en vidsträckt aktiv högmosse som är huvudsakligen i naturligt tillstånd. Myrområdet i närheten av Pieksämäki stad skyddas som en del av livsmiljöprogrammet Helmi. Det nya naturskyddsområdets areal är cirka 161 hektar. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, stiftelsen S. A. Bovalliuksen säätiö och miljöministeriet

"Jag är oerhört glad över att Tahinsuo skyddas. Inom ramarna för livsmiljöprogrammet Helmi kommer vi att skydda myrområden på 20 000 hektar före slutet av 2023. Under denna regeringsperiod har vi med hjälp av programmet redan skyddat nästan 15 000 hektar, och arbetet fortsätter. Förstöringen av livsmiljöerna är den största drivkraften för förlusten av biologisk mångfald, men med ett målmedvetet naturvårdsarbete kan vi vända utvecklingen", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

"För Bovalliusstiftelsen är inrättandet av naturskyddsområdet ett positivt resultat av den process som inleddes på våren. Stiftelsen har haft som mål att inrätta skyddsområdet i åratal, och därför blev vi väldigt glada när NTM-centralen tog kontakt i början av året. Detta förverkligar stiftelsens värderingar på bästa möjliga sätt. Inrättandet av naturskyddsområdet firas våren 2023", säger stiftelsens verkställande direktör Mia Sarpolahti.   

Tahinsuo är en vidsträckt högmosse. På norra och västra sidan av de små Tahinlampi-vattendragen är myren mycket karg och glest trädbevuxen eller trädlös. Myrtyperna i området består av bland annat högmosseartad fuscum-tallmosse och lågstarrmosse där det växer getpors och odon. Området vid Kukkarojärvi och södra sidan av Peiposjärventie är av samma typ, huvudsakligen myrområden bestående av kargt tallkärr och lågstarrikt fattigkärrs-tallkärr. I södra delen förekommer även småskaliga frodigare myrtyper, såsom starrmosse och starrkärr. Hedens kanter domineras av tuvulls-tallmosse och ris-tallmosse på det sätt som är typiskt för högmossar. Naturskyddsområdet omfattar även myrarnas randskogar och moskogsholmar. 

Tahinsuo ingår i förslaget till komplettering av myrskyddet som omfattar torvmarksmiljöer som anses ha en riksomfattande betydelse för torvmarksnaturens mångfald. Området hör också till skyddsobjekten i generalplanen och landskapsplanen. Det är tillåtet att använda området för rekreation, till exempel att plocka bär och svamp samt använda skidspår och vandringsleder, även i fortsättningen. 

Livsmiljöprogrammet Helmi

Helmi-programmet tar tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Helmi-programmets mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finlands natur och förbättra livsmiljöernas tillstånd bland annat genom att skydda och restaurera torvmarker, iståndsätta och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt naturen i mindre vattendrag och stränder. Verksamheten baserar sig på frivillighet bland markägarna. Markägarna får ersättning för de områden som skyddas och staten stöder restaurerings- och vårdåtgärderna.

Ytterligare information

Tiina Hämäläinen
naturskyddsexpert
NTM-centralen i Södra Savolax
tfn 0295 024 112
[email protected] 

Mia Sarpolahti
verkställande direktör
S. A. Bovalliuksen säätiö
tfn 040 635 3532
[email protected]

Esa Pynnönen
Specialsakkunnig
Miljöministeriet
tfn 029 525 0386
[email protected]