Hoppa till innehåll
Media

Möjligheterna till en marknad för naturvärden diskuteras vid ett rundabordsmöte

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2024 10.55 | Publicerad på svenska 18.6.2024 kl. 15.01
Pressmeddelande
Bild: Mikael Ahlfors.

Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen och jord- och skogsbruksminister Sari Essayah har sammankallat ett rundabordsforum för att diskutera marknaden för naturvärden. Vid mötet, som ordnas i dag på tisdag, ska företrädare för företag, branscher, statsförvaltningen och organisationer diskutera hur uppkomsten av en marknad för naturvärden kan främjas.

Enligt regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering ska regeringen utveckla den frivilliga ekologiska kompensationen bland annat genom att förtydliga regleringen med godkända gemensamma kriterier och genom att möjliggöra tillämpning av kompensation som en del av miljötillståndsprocessen. Regeringen utreder om de uppgifter som fåtts vid naturkartläggningar kan utnyttjas i utvecklandet av kompensationsmarknaden.

Den utveckling av den frivilliga ekologiska kompensationen som nämns i regeringsprogrammet främjar uppkomsten av en privatfinansierad marknad för naturvärden. Ekologisk kompensation är en del av marknaden för naturvärden, och vid sidan av kompensationen kan också annan naturhandel på marknadsvillkor utvecklas. I framtiden kan marknaden föra samman markägare med företag, medborgare och organisationer som är intresserade av att anskaffa naturvärden.

”Det är fint att intresset för privatfinansierade naturåtgärder ökar. Detta behövs också för att genomföra den i går antagna förordningen om restaurering av natur på ett förnuftigt och kostnadseffektivt sätt. Utöver koldioxidfotavtrycket bedömer företagen nu också det ekologiska fotavtrycket och vidtar naturåtgärder. Regeringen vill främja uppkomsten av en marknad för naturvärden, så att privata pengar på ett tillförlitligt sätt kan kanaliseras i klart högre grad än för närvarande. På statens mark har vi redan kunnat starta upp ett pilotförsök där Forststyrelsen för första gången restaurerar en myr med medel som ett företag donerat”, säger miljö- och klimatminister Mykkänen.

Syftet med rundabordsdiskussionen är att skapa en lägesbild av aktuella frågor som påverkar den inhemska marknaden för naturvärden samt av olika aktörers möjligheter och åtgärder för att möjliggöra uppkomsten av marknaden. I diskussionen behandlas bland annat möjligheterna för handeln med naturvärden att skapa nya inkomstflöden för markägarna samt varje parts möjligheter att främja uppkomsten av marknaden.

”Marknaden för naturvärden berör flera sektorer på ett tvärsektoriellt sätt. Därför är det värdefullt för oss att i omfattande samråd med aktörerna få höra om vilka initiativ som redan har tagits när det gäller marknaden för naturvärden. Vi behöver gemensamt idéskapande och vilja att prova nytt för att hitta en sporrande verksamhetsmodell för handeln med naturvärden”, säger jord- och skogsbruksminister Essayah.

I naturvårdslagen finns detaljerade bestämmelser om förfarandet vid produktion av naturvärden och om kriterierna för frivillig ekologisk kompensation. På en fungerande marknad omfattar produktionen och försäljningen av naturvärden inte bara kompensation för försämring utan också åtgärder för att förbättra naturvärdena för andra ändamål, såsom påvisande av ett företags miljöansvar.

EU:s förordning om restaurering av natur antogs måndagen den 17 juni. Marknaden för naturvärden kan främja de mål för att förbättra naturens tillstånd som fastställts i förordningen.
Diskussionen om olika aktörers synpunkter och förbehåll bidrar till utformningen av lösningsmodeller för att få till stånd en marknad för naturvärden. Resultaten av rundabordsdiskussionen utnyttjas i det fortsatta arbetet tillsammans med forskare och andra intressentgrupper.
 

Mer information 

Lyydia Ylönen
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
050 476 1341
[email protected]

Tapio Luoma-aho 
jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare
050 472 7040 
[email protected] 

Leila Suvantola
lagstiftningsråd
miljöministeriet
tfn 029 5250 433 
[email protected] 

Johanna Vanhatalo
ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295162177 
[email protected]

Ett Finland med ren energi Orpos regeringsprogram