Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriets förslag till statsbudgeten påskyndar slopandet av fossil energi

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.8.2022 10.20
Pressmeddelande

I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2023 uppgår anslagen till sammanlagt 336 miljoner euro, vilket är 7,4 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgetpropositionen för 2022. Ur Statens bostadsfond föreslås dessutom ett anslag på 293,9 miljoner euro för bostadsfinansieringsstöd.

”Det gångna året har visat hur viktigt det är att stärka Finlands självförsörjande i fråga om energi och avveckla användningen av fossil energi från Ryssland. Vi stärker vår decentraliserade och självförsörjande energiproduktion för att kunna trygga energitillförseln i Finland. På det sättet påverkar inte globala kriser energipriset och tillgången på energi så drastiskt. Det är en viktig tyngdpunkt också i miljöministeriets budgetproposition. Särskild uppmärksamhet fästs vid snabba tillståndsbehandlingar för projekt inom grön omställning”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Snabbare tillståndsbehandling för projekt inom grön omställning

Investeringar i den gröna omställningen påskyndas genom att effektivisera behandlingen av miljötillstånd och miljörelaterade bedömningar. Avsikten är att vissa projekt som handlar om förnybar energi, koldioxidsnålt väte, elektrifiering av industrin och lagring av koldioxid ska ha temporärt företräde i tillståndsbehandlingen vid regionförvaltningsverken fram till 2025. Enligt förslaget ska besvärsärenden som är centrala med tanke på den gröna omställningen behandlas med brådskande tidtabell vid förvaltningsdomstolarna 2023–2027. På grund av detta föreslås en ökning i personalresurserna vid regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och förvaltningsdomstolarna.

Stöd för hushållens energirenoveringar

Ett anslag på 70 miljoner euro föreslås för energiunderstöden för bostadshus, särskilt för flervåningshus och radhus. Ur anslaget beviljas också understöd för övergång till lågtempererad fjärrvärme. Understödet för att frångå oljeuppvärmning har varit eftertraktat, men stödet kommer att beviljas allt färre i och med precisering av EU-finansieringen. Anslaget preciseras när Finlands återhämtnings- och resiliensplan uppdateras i budgetförhandlingarna. Slopande av oljeuppvärmning understöds fortfarande genom höjt hushållsavdrag 2022–2027.

Stöd till kommunerna för utarbetande av klimatplaner

Avsikten är att klimatlagen ändras hösten 2022 så att kommunerna åläggs en skyldighet att utarbeta klimatplaner. I miljöministeriets budgetproposition för 2023 reserveras 2,8 miljoner euro för stöd för att utarbeta planerna.

Effektivare återvinning av näringsämnen

Genomförandet av programmet för återvinning av näringsämnen (RAKI) och investeringen i återvinning av näringsämnen inom Finlands nationella återhämtnings- och resiliensplan fortsätter. Med det föreslagna anslaget på 31 miljoner euro stöds särskilt projekt som gäller Finlands självförsörjande i fråga om näringsämnen och energi, inom vilka man utvecklar och använder oanvända näringsämnen i avloppsvatten från tätbebyggelse och restprodukter samt förbättrar energieffektiviteten i behandlingen av avloppsvatten.

Den cirkulära ekonomin ska utgöra grunden för Finlands ekonomi. För genomförandet av det nationella programmet för främjande av cirkulär ekonomi föreslås 3,3 miljoner euro.

Fortsatta satsningar för skydd och restaurering av skogar och myrar

Åtgärderna för att stoppa förlusten av biologisk mångfald fortsätter. Nätverket av naturskyddsområden förbättras genom fortsatt genomförande av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och livsmiljöprogrammet Helmi. Genomförandet av de nationella åtagandena enligt EU:s strategi för biologisk mångfald inleds. Dessutom genomförs Finlands strategi och handlingsplan för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.

Bostäder till rimligt pris särskilt i tillväxtcentrumen, mer omfattande boenderådgivning

Bostadsfinansieringen stöds ur Statens bostadsfond. För att öka den statsunderstödda produktionen av hyresbostäder föreslås tidsbundna startbidrag till ett belopp av högst 39 miljoner euro för de kommuner som har ingått avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal). I de områden som omfattas av MBT-avtal främjas dessutom bostadsproduktionen genom understöd för byggande av kommunalteknik, för vilka det föreslås anslag till ett belopp av högst 25 miljoner euro. Som räntestödsfullmakter för den statsunderstödda bostadsproduktionen föreslås ett anslag på 1 950 miljoner euro samt som borgenslånefullmakter 285 miljoner euro och som statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag 100 miljoner euro. Merparten av den statsunderstödda bostadsproduktionen hänför sig till de största tillväxtcentrumen, särskilt Helsingforsregionen. Enligt förslaget ska byggande och reparationer av bostäder för grupper med särskilda behov stödjas utöver med räntestödslån även genom investeringsunderstöd till ett belopp av 120 miljoner euro. Understöden riktas primärt till åtgärder för att främja bostadsproduktionen för de svagaste grupperna.

För utökning av boenderådgivningen föreslås 4,3 miljoner euro. Regeringen har som mål att halvera antalet bostadslösa under den pågående regeringsperioden och att eliminera bostadslösheten under de därpå följande åren. Boenderådgivning är ett sätt att avskaffa bostadslösheten. Kommunerna uppmuntras att utveckla och utvidga boenderådgivningen så att det finns att tillgå oberoende av om en boende som behöver hjälp har en ägarbostad, en hyresbostad eller en bostad som baserar sig på någon annan besittningsform.

”Kriser drabbar samhällets utsatta befolkningsgrupper särskilt hårt. Att avskaffa bostadslösheten är en viktig åtgärd som i sin tur stärker hela samhällets kristålighet. Det förutsätter både att det byggs tillräckligt med bostäder och att bostadslösa erbjuds bostadsrådgivning”, säger Ohisalo.

Behandlingen av budgetpropositionen för 2023

Regeringen behandlar budgeten vid sina budgetförhandlingar 30.8–1.9. Budgetpropositionen behandlas i statsrådet den 19 september.

Mer information:

E-postadresserna har formen [email protected]

Heikki Sairanen
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 456 4662

Miljöskydd
Leena Ylä-Mononen
överdirektör
0295 250 023

Den byggda miljön
Laura Valkonen
specialsakkunnig
tfn 0295 250 304

Naturmiljö
Minna Torkkeli
ledande sakkunnig
tfn 0295 250 377

Beredningen av miljöministeriets budgetproposition
Timo Tähtinen
ekonomichef
tfn 0295 250 306