Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet ber om utlåtanden om förslag till ändring av lagen om datasystemet för den byggda miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2024 17.12
Pressmeddelande

Utlåtanden begärs om ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om datasystemet för den byggda miljön och om ändring av markanvändnings- och bygglagen. Syftet med de ändringsförslag som är på remiss är att göra informationsgången mellan myndigheterna smidigare. Utlåtanden kan lämnas in fram till den 5 maj.

Enligt utkastet till proposition föreslås i lagen en ny paragraf där det föreskrivs om Finlands miljöcentrals rätt att få fastighetsskatteuppgifter av Skatteförvaltningen. Genom ändringen kan Finlands miljöcentral utveckla och utvidga informationsresursen i det nya datasystemet för den byggda miljön och förmedla fastighetsskatteuppgifter direkt till kommunerna. Kvaliteten på uppgifterna om byggnader förbättras när avvikande uppgifter upptäcks på ett ställe. 

Dessutom föreslås det att det till lagen om datasystemet för den byggda miljön fogas en ny rätt för vissa myndigheter att få nödvändiga sekretessbelagda uppgifter. En omfattande rätt att få uppgifter säkerställer att informationen om den byggda miljön även i fortsättningen löper mellan statens myndigheter på ett säkert, tillförlitligt och oavbrutet sätt. Den nya rätten föreslås gälla Lantmäteriverket, regionförvaltningsverket, Statistikcentralen, närings-, trafik- och miljöcentralerna, utvecklings- och förvaltningscentret, Strålsäkerhetscentralen, Skatteförvaltningen, Museiverket och de i museilagen avsedda museerna med regionalt ansvar. Försvarsministeriet, försvarsmakten, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Nödcentralsverket har redan denna omfattande rätt att få uppgifter.

Bestämmelser om datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) finns i lagen om datasystemet för den byggda miljön. I lagen om datasystemet föreskrivs det om de ansvar som gäller datasystemet, de uppgifter som behandlas i systemet och utlämnandet av uppgifter. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2024 och datasystemet förvaltas av Finlands miljöcentral.

Utlåtanden kan lämnas i utlåtandetjänsten fram till den 5 maj 2024.


Mer information:

Jaakko Rastas
specialsakkunnig
[email protected]
tfn 0 295 250 217