Hoppa till innehåll
Media

Miljöförvaltningen ska genomföra datasystemet för den byggda miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2020 10.57
Nyhet

Inom miljöförvaltningen pågår ett projekt, Ryhti-projektet, som bereder en omfattande förändring i hanteringen av den information som rör den byggda miljön. Finlands miljöcentral ska förvalta den riksomfattande informationen i datasystemet för den byggda miljön.

Inom miljöförvaltningen pågår ett projekt, Ryhti-projektet, som bereder en omfattande förändring i hanteringen av den information som rör den byggda miljön. Avsikten är att den information som uppstår inom områdesanvändning och byggande ska vara tillgänglig i en nationellt interoperabel form. Målet är att göra informationshanteringen tydligare och underlätta arbetet för dem som använder informationen. 

I och med den pågående revideringen av markanvändnings- och bygglagen fastställs att den information som uppkommer vid planläggning och behandling av bygglov ska lagras i datasystemen för den byggda miljön, som består av ett system för planinformation och ett system för bygginformation. Datasystemen kommer att innehålla sådan information som avses i markanvändnings- och bygglagen – bland annat uppgifter om olika planer, byggnadsordningar, byggförbud, undantag, användningsbegränsningar – samt central information om byggnader. Till den centrala informationen hör till exempel permanent byggnadsbeteckning, användningsändamål, byggnadens tekniska egenskaper och storlek. Uppgifterna kan användas via den dataplattform som skapas inom Ryhti-projektet. Plattformen kan också söka efter kompatibel information i system som förvaltas av andra. 

För närvarande samlas planinformation och information om bygglov in av flera organisationer inom statsförvaltningen, och kommunerna ska alltså lämna uppgifter till flera ställen. Det nya systemet förbättrar tillgången till och kvaliteten på informationen och gör den mer användbar. Målet är att minska överlappande behandling och lagring av information. Högklassig information ger nya möjligheter att använda informationen såväl inom den offentliga förvaltningen som inom företagsverksamhet. Informationen kommer också att hjälpa beslutsfattarna i arbetet med att övervaka byggandets och planläggningens klimatpåverkan.

Finlands miljöcentral ska förvalta den riksomfattande informationen i datasystemet för den byggda miljön. I Ryhti-projektet har också bland annat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Lantmäteriverket och Kommunförbundet en aktiv roll. Syftet med samarbetet är att göra olika datasystem interoperabla. Med tanke på detta pågår just nu ett arbete med att harmonisera terminologin och andra datastrukturer inom den byggda miljön. En bredbasig samarbetsgrupp för interoperabilitet ansvarar för detta arbete.

Mer information