Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen: Budgeten ger behövlig skjuts åt klimatarbetet

Miljöministeriet
16.9.2020 17.30
Pressmeddelande

”Regeringen har vid budgetmanglingen fattat beslut om konkreta stegmärken mot ett klimatneutralt Finland. Med det här paketet kan vi ge behövlig skjuts åt arbetet med att minska utsläppen och stödja naturens återhämtning. Samtidigt ser vi till att omställningen är rättvis och värnar om det finländska näringslivets framtidsutsikter genom att stödja omställningen till en grön ekonomi genom en satsning i miljardklassen ur EU:s återhämtningspaket”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Regeringen har som mål att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Målet stöds genom ett flertal åtgärder i nästa års budget.

Som en del av höjningen av skatten på uppvärmningsbränslen kommer skatten på torv att nästan fördubblas, och samtidigt skapar man i samarbete med forskare en mekanism för lägsta pris för torv som ska garantera att användningen av torv åtminstone halveras fram till 2030.

”Nu inleds den verkliga utfasningen av användningen av torv för energiändamål. I Storbritannien har man lyckats minska användningen av kol med hjälp av en liknande mekanism. Det står klart att torv inte har någon plats i en klimatvänlig energiproduktion.”

En rättvis omställning det centrala – de som belastar klimatet med utsläpp beskattas, hållbara lösningar stöds

Torvbranschen tillförsäkras en rättvis omställning genom att man använder en del av EU:s fond för rättvis omställning till att stödja investeringar som ersätter torv, liksom även företagare och arbetstagare inom torvbranschen och näringslivet i målområdena.

”Det är fråga om en stor strukturomvandling, och vi måste se till att omställningen är rättvis för alla. Vi stöder torvföretagarna i strukturomvandlingen och satsar på en mångsidigare näringsstruktur i regionerna. Nu när beskattningen av uppvärmningsbränslen skärps erbjuder vi på samma sätt hushållen stöd så att de ska byta ut oljeuppvärmningen mot andra uppvärmningssystem”, säger minister Mikkonen.

Utsläppshandelskompensationen för industrin frångås och ersätts med ett elektrifieringsstöd som ska stödja koldioxidsnåla investeringar inom industrin. Elektrifieringen av industrin stöds genom att man genast vid ingången av nästa år sänker punktskatten på elström till den miniminivå som EU tillåter. Systemet med återbäring av energiskatter inom industrin, som delvis har stött användningen av fossil energi, ska avvecklas före 2024.

”Vi överför stödet från användning av fossila bränslen till klimatåtgärder inom industrin. Det utgör ett led i en rättvis omställning som bidrar till att det i Finland skapas arbetsplatser på ett hållbart sätt samtidigt som klimatutsläppen minskas. Vi vill förbättra Finlands konkurrenskraft på lång sikt, vilket innebär att industrin och näringslivet som helhet måste ta klivet mot ett koldioxidsnålt samhälle. Många företag har redan satt klimatresiliens som rättesnöre och vidtagit betydande åtgärder för att minska utsläppen.”

”Med dessa beslut från budgetmanglingen går Finland raskt framåt med siktet inställt på klimatneutralitet. Det är dock klart att de här besluten inte som sådana räcker till för att stoppa klimatförändringen eller ens för att göra Finland klimatneutralt, men de utgör en god grund för det fortsatta arbetet.”

Fortsättningsvis betydande satsningar på att stoppa förlusten av biologisk mångfald

Utöver insatserna för att begränsa klimatförändringen fortsätter regeringen sin historiskt kraftfulla satsning på att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Den finansiering som anvisas för naturvård är också under det kommande året 100 miljoner euro högre än i början av regeringsperioden.

”Naturkrisen är lika akut som klimatkrisen. Så som nyheterna den senaste tiden har förmedlat lever vi just nu i en avgörande tid med tanke på möjligheterna att rädda naturen, djurarterna och ekosystemen på jorden. Om vi inte lyckas stoppa förlusten av biologisk mångfald, blir det också avsevärt svårare att begränsa klimatförändringen”, konstaterar minister Mikkonen.

Mer information:

Klimatet: Riikka Yliluoma, specialmedarbetare, tfn 0295 250 091, [email protected]

Naturen: Antti Heikkinen, specialmedarbetare, tfn 0295 250 231, [email protected]