Hoppa till innehåll
Media

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen: Av nationalparksförslagen går Sallatunturi och Evois vidare

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2020 12.10
Pressmeddelande

Miljöministeriet har fått flera förslag om inrättande av nya nationalparker. Ministeriet har nu gjort en utredning om dessa. På basis av utredningen inleds det fortsatta arbetet i fråga om skogsområdena i Sallatunturi och Evois, säger miljö- och klimatminister Mikkonen. Gällande nationalparken i Sallatunturi börjar regeringen genast bereda en proposition som kan överlämnas till riksdagen redan under våren 2021. I fråga om Evois inleds arbetet med att samla en regional arbetsgrupp med olika aktörer från regionen. Arbetsgruppens arbete kommer att utgöra grunden för den fortsatta beredningen.

”I år har finländarna med nyfunnen entusiasm hittat ut i naturen. Naturen har gett sinnesro under undantagsperioden, och antalet besökare i nationalparkerna ökade i början av året med upp till 20 procent. Nationalparkerna är finländarnas gemensamma friluftsområden, men deras syfte är framför allt att trygga och stärka naturens mångfald. När naturen utarmas behöver vi fler oaser av det här slaget. Därför är det fantastiskt att vi nu kan komma igång med att inrätta nya nationalparker”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen entusiastiskt.

Att utöka antalet nationalparker är inskrivet i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering.

Sallatunturi nationalpark representerar det bästa av de skogsklädda fjällens natur

Nationalparken i Sallatunturi ska inrättas inom ett naturskyddsområde som hör till nätverket Natura 2000. Området, som omfattar cirka 10 000 hektar, är en ekologisk och landskapsmässig helhet med värdefulla naturvärden. Området ligger alldeles vid Finlands östra gräns. Landskapet i fjällområdet Sallatunturi varierar från fjäll och åsar till kanjonen Aatsinginhauta, som är cirka 250 meter djup. I områdets natur framträder de gamla, högt belägna skogarna som formats av upplega, det vill säga snö som samlas på grenarna, samt de mångformiga aapamyrarna.

”Naturskyddsområdet i Sallatunturi med sina vackra fjäll och högländer, inbjudande gamla skogar och uppfriskande bäcksänkor bildar ett orört ödemarksområde som trots allt är lättillgängligt med kollektivtrafik. Områdets betydande naturvärden, den ekologiska förbindelsen över riksgränsen och turistområdets högklassiga serviceinfrastruktur skapar utmärkta förutsättningar för internationell hållbar naturturism. Nationalparken i Salla befäster det värde som området förtjänar och ökar välfärden och livskraften för invånarna och turismen i Salla”, konstaterar kommundirektör Erkki Parkkinen.

Beredningen av Evois skogsområde i Södra Finland fortsätter i en regional arbetsgrupp

Arbetsgruppens målsättning är att föreslå en avgränsning av nationalparken som beaktar de regionala behoven hos de aktörer som är verksamma i Evois och möjliggör älgjakt utanför parken. Avsikten är att åtminstone Tavastlands yrkeshögskolas undervisningsskog och scouternas lägerområde ska lämnas utanför parken.

Skogarna i Södra Finland är splittrade och för närvarande är endast några procent av skogarna skyddade. Evois skogsområde i Egentliga Tavastland är med sin areal på cirka 8 000 hektar ett exceptionellt omfattande, enhetligt och ställvis också ödemarksbetonat område av gamla boreala skogar. Skogarna i Evois erbjuder livsmiljöer särskilt för hotade arter som lever på murket eller bränt trä. På området finns mycket mer än skogsnatur: åsar, många små sjöar och dammar, små myrar, strömmande vatten och kulturlandskap. Där finns också ekonomiskogar, men de kan lämnas i naturligt tillstånd eller så kan mångfalden ökas genom aktiva åtgärder.

”Genom att utvidga skyddsområdet för skogarna i Evois kan vi förebygga splittring av skogarna och samtidigt skapa ett område vars naturvärden och betydelse ökar under de kommande åren. Evois är ett exceptionellt väl utforskat område som i praktiken har fungerat som naturligt laboratorium för finländska högskolor och forskningsinstitut. Termen Vetenskapsnationalpark passar utmärkt för ett område som har en stor betydelse för vetenskapen och naturens mångfald”, säger John Loehr, som är medlem av den arbetsgrupp som presenterade förslaget om Evois nationalpark.

De två förslagen som återstår har genomgått en hård gallring

Under denna regeringsperiod har miljöministeriet fått initiativ till nationalparker för fem objekt: Sallatunturi, kanjonen Korouoma, Evoisområdet, Porkala skärgård, Punkaharju nationallandskap och det sammanslagna området av skogar i Haarikko. Vid miljöministeriet har det gjorts en utredning där dessa objekt har granskats enligt samma kriterier. Dessutom granskades några andra möjliga objekt som lyftes fram i diskussionen.

Utgångspunkten för inrättandet av en nationalpark är de krav som ställs på nationalparker i naturvårdslagen och i Internationella naturvårdsunionens (IUCN) klassificering av skyddsområden. Objekten har också granskats med tanke på de nuvarande nationalparkerna som helhet. Vid bedömningen av områdena har man beaktat hur inrättandet av nationalparken skulle främja skyddet av objektets naturvärden och hur området och dess trafikförbindelser skulle möjliggöra en ekologiskt hållbar och koldioxidsnål turism. I utredningen har man också granskat områdenas enhetlighet och de regionalekonomiska konsekvenser som inrättandet av nationalparkerna kan ha.

”Finlands många nationalparker är också internationellt kända och erkända för sin höga kvalitet. Inrättandet av varje ny park föregås därför av en grundlig utredning, och besluten ska basera sig på evidensbaserad kunskap. Nationalparkerna är pärlorna bland våra naturskyddsområden. De tryggar mångfalden i vår natur och erbjuder en fantastisk möjlighet för var och en att röra sig i naturen. Samtidigt har inrättandet av nya nationalparker av tradition stimulerat den regionala ekonomin i betydande grad”, säger minister Mikkonen.

Ytterligare information:

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, [email protected]

Jukka-Pekka Flander, miljöråd, tfn 0295 250 064, [email protected]

Salla:

Erkki Parkkinen, kommundirektör, Salla kommun, tfn 040 039 3987, [email protected]

Evois:

John Loehr, forskningskoordinator, Helsingfors universitet, Lammi biologiska station, 050 415 1726, [email protected]

Foto: Sallatunturi och Evois skogsområde. Eeva Mäkinen, Reijo Nenonen