Hoppa till innehåll
Media

Medlemsstaterna ger EU:s förordning om restaurering av natur sitt stöd – förordningen träder i kraft i juli-augusti

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2024 12.10 | Publicerad på svenska 17.6.2024 kl. 13.38
Pressmeddelande
Bild: Europeiska unionens råd

EU:s förordning om restaurering av natur fick kvalificerad majoritet i Europeiska unionens miljöråd måndagen den 17 juni. Förordningen träder i kraft i juli-augusti. EU:s medlemsstater ska göra upp nationella restaureringsplaner inom två år efter att förordningen trätt i kraft.

Finland kunde inte stödja förhandlingsresultatet och röstade emot förordningen om restaurering av natur, eftersom förordningen för Finland leder till kostnader som relativt sett är större än för de övriga medlemsstaterna. Finland har under förhandlingsprocessen aktivt påverkat innehållet i förordningen om restaurering av natur och samarbetat intensivt med de andra medlemsstaterna.

Vid förhandlingarna har Finland strävat efter att påverka i synnerhet de punkter där man kan minska de kostnader som genomförandet medför för oss. Finland har förespråkat bättre beaktande av medlemsstaternas olika förhållanden och större flexibilitet i genomförandet. Med hjälp av de ändringar som Finland föreslagit har kostnaderna för Finland kunnat sänkas.

”Nu börjar vi söka sådana metoder för att genomföra förordningen som med tanke på finländska förhållanden är så kostnadseffektiva som möjligt och som så väl som möjligt går att samordna med våra näringar. Trots att förordningen om restaurering av natur nu är klart mer genomförbar för Finland jämfört med de tidigare versionerna kunde vi fortfarande inte stödja slutresultatet, eftersom det skulle ha funnits möjligheter till en rättvisare kostnadsfördelning. I diskussionen fanns dock ett brett stöd för behovet av att jämka kostnaderna och agera rättvist, så detta ska synas i genomförandet”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Europaparlamentet godkände förordningen om restaurering av natur den 27 februari. Förordningen träder i kraft 20 dagar efter att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Medlemsstaterna ska göra upp nationella restaureringsplaner inom två år efter att förordningen trätt i kraft. I Finland har man berett sig på utarbetandet av restaureringsplanen enligt förordningen bland annat genom att inleda centrala utredningar.

Förordningen om restaurering av natur syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald

Målet med förordningen om restaurering av natur är att förbättra naturens tillstånd i stor utsträckning i olika miljöer, både inom och utanför skyddsområden. I förordningen fastställs bindande mål och skyldigheter för att förbättra naturens tillstånd i olika livsmiljöer. Åtgärderna ska senast 2030 omfatta minst 20 procent av EU:s land- och havsarealer och senast 2050 alla ekosystem som är i behov av restaurering. Förordningen gäller bland annat myrmarker, våtmarker, ängar, vattendrag, skogar, jordbruksmiljöer, pollinatörer och stadsmiljöer. 

Europeiska kommissionen lade fram förslaget till förordning om restaurering av natur i juni 2022. Förordningen om restaurering av natur är ett led i EU:s strategi för biologisk mångfald, vars syfte är att stoppa förlusten av biologisk mångfald och att vända utvecklingen i en positiv riktning före 2030. 

Mer information 

Lyydia Ylönen (politiska frågor)
minister Kai Mykkänens specialmedarbetare
tfn 050 476 1341 
[email protected]

Olli Ojala (innehållet i förordningen)
miljöråd
tfn 0295250039
[email protected]