Hoppa till innehåll
Media

Med statligt stöd byggs och renoveras tusentals bostäder till skäliga priser

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2023 15.45 | Publicerad på svenska 20.1.2023 kl. 7.58
Pressmeddelande

Statsrådet har beslutat om en plan utifrån vilken staten år 2023 stöder produktion av bostäder till skäliga priser. Produktionen av bostäder till skäliga priser främjas genom att 1,95 miljarder euro räntestödslån beviljas. Tack vare stödet kan cirka 9 310 nya bostäder byggas och cirka 4 050 bostäder renoveras grundligt. Räntestöd för byggande och ombyggnad av bostäder betalas av statens bostadsfonds medel utanför statsbudgeten.

"Att det produceras bostäder till skäliga priser är särskilt viktigt nu när levnadskostnaderna stiger. Det har också en viktig roll när det gäller att avskaffa bostadslösheten i Finland ", betonar miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Allt mer stöd till boende för grupper med särskilda behov

Bostäder för grupper med särskilda behov stöds med räntestödslån och investeringsunderstöd i samband med det. Stöd beviljas i första hand sådana bostadsprojekt som är avsedda för de grupper med särskilda behov som har den svåraste bostadssituationen, såsom långtidsbostadslösa, personer med utvecklingsstörning, klienter inom psykiatrisk rehabilitering samt äldre personer med minnesstörningar.

Den fullmakt som i dispositionsplanen fastställs för byggande och ombyggnad av bostäder avsedda för grupper med särskilda behov är större än tidigare, eftersom antalet projekt har ökat och behoven har ökat. Den räntestödsfullmakt som anvisats för dessa bostäder uppgår till 510 miljoner euro (415 miljoner euro 2022). Beloppet används till lån för att bygga uppskattningsvis 3 700 bostäder och grundligt renovera 550 bostäder. I statsbudgeten för 2023 höjdes också fullmakten att bevilja investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov till 120 miljoner euro (90 miljoner euro 2022).

Beredskap för renovering av bostadsrättsbostäder

Också fullmakten för bostadsrättsbostäder hålls på en hög nivå. Bostadsrättsbostäder ger bostadsområden fler alternativ som gör det möjligt för allt fler att hitta en lämplig bostad. En mångsidig boendestruktur förebygger segregering. En allt större del av bostadsrättshusen är också i behov av grundlig förbättring. Fullmakten för bostadsrättsbostäder är 530 miljoner euro. Enligt uppskattning kommer omkring 1 780 bostäder att byggas och 2 200 bostäder att grundligt förbättras med hjälp av fullmakten.

Stödet riktas särskilt till växande områden där behovet av bostäder är störst

Den dispositionsplan som nu godkänts styr utvecklingen av ARA-produktionen. Merparten av den statsunderstödda bostadsproduktionen (ARA-bostäder) är inriktad på de största tillväxtcentrumen, särskilt Helsingforsregionen. För bostäder som byggs och renoveras med statligt stöd ska det finnas ett långvarigt behov, och pris- och hyresnivån för ARA-produktionen får inte överstiga den allmänna pris- och hyresnivån. Tillgänglighet betonas i produktionen. Utgångspunkten vid planeringen av bostäder för äldre personer är att den boende kan bo kvar i samma bostad hela livet. Vid riktandet av det statliga stödet beaktas energieffektiviteten, och i projekten kan den cirkulära ekonomin och användningen av fossilfria energikällor främjas.    

Ytterligare information

Liisa Meritähti-Lustig
regeringssekreterare
miljöministeriet
tfn 0295 250 376
[email protected]

Kimmo Huovinen
biträdande direktör
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA
tfn 0295 250 822
[email protected]

Maria Ohisalo