Hoppa till innehåll
Media

Lagreform förbättrar påverkningsmöjligheterna för boende i statligt stödda hyreshus

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 18.57
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag lämnat till riksdagen en proposition om samarbete mellan boende i och ägare av statligt stödda hyreshus, det vill säga samförvaltning. Genom reformen av samförvaltningslagen vill man stärka hyresgästernas beslutanderätt och möjligheter att påverka.

 

I Finland finns nästan 370 000 statligt understödda hyresbostäder med rimliga boendekostnader för över 600 000 invånare. I statligt understödda bostäder är invånarpåverkan en viktig del av trivseln och det rättidiga underhållet i huset samt hållbarheten i boendet. Invånarpåverkan kan också skapa och upprätthålla gemenskap.

Invånarpåverkan baserar sig på lagen om samförvaltning som förutsätter att de boende ges information om ärenden som påverkar deras boende och att de ges möjligheter att påverka i dessa ärenden. I en utredning om hur väl lagen om samförvaltning fungerar föreslogs det att lagen, som varit i kraft i över 30 år, ska reformeras så att den motsvarar kraven och hyreshussamfundens verksamhetsmiljö i dag. Reformen ingår i det gällande regeringsprogrammet.

Samarbetsorganens verksamhet utvecklas

Genom den nya lagstiftningen vill man fastställa en miniminivå för samarbetet – i lagen fastställs å ena sidan vad de boende i hyreshusen har rätt att delta i, och å andra sidan hurdana skyldigheter hyreshussamfunden har. Verksamheten ska vara interaktiv så att de boende får veta hur deras synpunkter påverkar beslutsfattandet. De boende ska få sina röster hörda i beslutsfattandet.

I lagen ska det föreskrivas om rätten för samarbetsorganen mellan hyreshussamfund och boende att delta i beredningen av ärenden som gäller hela hyreshusbolaget. Samtidigt utökas samarbetsorganens roll så att de ska fungera bättre i den nuvarande verksamhetsmiljön där små fastighetsbolag ofta fusioneras och blir större hyreshusbolag.

På hyressamfundsnivå bidrar de boendes rätt att välja en övervakare av ekonomi och förvaltning till uppföljningen av ekonomiska frågor.

I lagutkastet bevaras hyresbostädernas nuvarande boendeverksamhet, boendestämmor och boendekommittéer som en viktig basnivå för samförvaltningen, och deras verksamhet utvecklas. Boendestämmorna ska också i fortsättningen utse kandidater till boenderepresentanter för hyreshusbolagets styrelse, och i fortsättningen ska också boende i åldern 15–17 år få rösträtt och möjlighet att delta i boendedemokratin.

Inom samförvaltningen kan man också använda sig av elektroniska förfaranden, till exempel hybridmöten, förutsatt att de boendes jämlikhet tas i hänsyn. I fråga om bostäder som är avsedda för grupper med särskilda behov ska samförvaltningen i framtiden ordnas så att gruppernas särskilda behov beaktas, till exempel kan elektroniska förfaranden användas i större utsträckning i studentbostäder.

En ny uppgift föreslås för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA: ARA ska övervaka genomförandet av samförvaltningen och ha möjlighet att förelägga vite som en förstärkning av de administrativa bestämmelserna.

Mer information

Anu Karjalainen
lagstiftningsråd
miljöministeriet
tfn 029 525 0067
[email protected]