Hoppa till innehåll
Media

Lagar om gamla naturskyddsområden revideras – förbud mot malmletning i naturparker och nationalparker samt i Punkaharju

miljöministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 13.51
Pressmeddelande

Statsrådet överlämnade i dag en regeringsproposition till riksdagen med förslag till ändring av lagar om vissa naturskyddsområden. Enligt förslaget ska fridlysningsbestämmelserna uppdateras så att de motsvarar bestämmelserna i naturvårdslagen, som håller på att revideras. Det föreslås ändringar i sammanlagt 21 lagar som gäller 28 nationalparker, alla Finlands 19 naturparker och 12 andra naturskyddsområden som inrättats före år 1996.

"En stark laglig grund är viktig för att skydda den biologiska mångfalden i vår natur. Nu uppdaterar vi de gamla skyddsområdenas lagar till detta årtionde", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Enligt propositionen ska områdenas fridlysningsbestämmelser, som för närvarande antagits på förordningsnivå, inskrivas i lag på det sätt som grundlagen förutsätter. Fridlysningsbestämmelserna uppdateras också så att de motsvarar bestämmelserna i naturvårdslagen som håller på att revideras. Revideringen av lagarna underlättar till exempel avlägsnandet av invasiva främmande arter och avlägsnandet av individer av viltarter som orsakar fara eller ekonomisk skada i de gamla skyddsområdena. Dessutom utvidgas förbudet mot malmletning enligt den nya naturvårdslagen så att det också gäller nationalparker och naturparker som inrättats före 1996.

"Jag är särskilt glad över att förbudet mot malmletning i nationalparker och naturreservat i enlighet med den nya naturvårdslagen föreslås träda i kraft i större utsträckning. Enligt förslaget ska malmletning i fortsättningen vara förbjuden även i nationalparker och naturparker som grundades före 1996 samt i Punkaharju naturskyddsområde", säger minister Ohisalo.

Inom samernas hembygdsområde är avsikten att trygga förutsättningarna för att bevara och utveckla samekulturen genom fridlysningsbestämmelserna. I propositionen föreslås inga ändringar av de nuvarande naturskyddsområdena och görs inga väsentliga ändringar i de gällande fridlysningsbestämmelserna.

Responsen från remissrundan gällde särskilt samernas rättigheter som urfolk, lokalbefolkningens rättigheter, malmletning samt tryggande av förutsättningarna för renskötsel och tryggande av jakträttigheter. Propositionen fick stöd och det ansågs vara behövligt att ta in fridlysningsbestämmelserna om naturparker, nationalparker och andra statliga skyddsområden i lagen och att revidera bestämmelserna.

Målet är att de reviderade lagarna träder i kraft samtidigt med den nya naturvårdslagen den 1 juni 2023.

Ytterligare information:

Antti Heikkinen
Ministerns specialmedarbetare
[email protected]
tfn 0295 250231

Ilona Latsa
Specialsakkunnig
tfn 0295 250388
[email protected]

Jenni Korhonen-Pereira Coutinho
Regeringssekreterare
tfn 0295 250397
[email protected]