Hoppa till innehåll
Media

Kommunernas klimatplaner – utlysningen av understöd har öppnats

miljöministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2023 12.50
Pressmeddelande

Den nya klimatlagen förpliktar kommunerna att utarbeta en klimatplan. Den första klimatplanen enligt klimatlagen ska bli klar senast under kommunfullmäktigeperioden 2025–2029. Kommuner som inte har någon befintlig klimatplan eller vars plan är föråldrad kan ansöka om understöd till stöd för arbetet redan under innevarande fullmäktigeperiod. En handbok för beredningen av klimatplanerna publiceras i maj.

Enligt den nya klimatlagen ska varje kommun utarbeta eller uppdatera sin klimatplan minst en gång per fullmäktigeperiod. Planen ska bland annat innehålla ett utsläppsminskningsmål och åtgärder för att minska växthusgasutsläppen. Dessutom ska kommunen följa hur planen genomförs och beakta den i kommunstrategin och i kommunens verksamhetsberättelse. Klimatplanen ska antas av kommunfullmäktige. 

Den första klimatplanen enligt klimatlagen ska bli klar senast under kommunfullmäktigeperioden 2025–2029. Understöd för utarbetandet av den kommunala klimatplanen kan dock enligt vissa kriterier fås redan under den innevarande fullmäktigeperioden. Under den innevarande fullmäktigeperioden beviljas understöd endast till kommuner som inte har någon befintlig klimatplan eller vars plan är föråldrad. Från och med den fullmäktigeperiod som inleds 2025 kan understöd beviljas alla kommuner oberoende av om kommunen redan har en klimatplan eller inte.

När planen utarbetas kan man dra nytta av regionalt samarbete och göra upp planen tillsammans med andra kommuner i regionen. Ansökan om understöd är kontinuerlig och understöden beviljas i den ordning ansökningarna har inkommit. Understödets maximibelopp är 45 000 euro per kommun som deltar i klimatplanen. 

Handbok till hjälp vid utarbetandet av klimatplanen

Kommunerna får stöd vid utarbetandet av klimatplanen genom en handbok  som miljöministeriet och Finlands miljöcentral har berett. Handboken  riktar sig särskilt till kommuner som inleder sitt klimatarbete och den innehåller anvisningar och råd för beredningen av en plan enligt lagen. Handboken  innehåller också nyttig information om ett mer ambitiöst genomförande för de kommuner som redan kommit längre i sitt klimatarbete.

Handboken  publiceras i början av maj och kommer att finnas tillgänglig på miljöministeriets webbplats. Utöver handboken  finns det på webbplatsen information om utbildningar som är till nytta vid beredningen av klimatplanen och utlysningen av  understöd.

Utlysningen av understöd för klimatprojekt i kommunerna öppnas i maj

Utöver utlysningen av understöd för kommunernas klimatplaner inleder miljöministeriet en tidsbegränsad utlysning av understöd för klimatprojekt i kommunerna som syftar till att minska växthusgasutsläppen. Projektunderstöd kan beviljas till exempel för att främja energieffektiviteten, för åtgärder för att minska utsläppen i trafiken eller för att påskynda hållbara levnadsvanor bland kommuninvånarna. 

Utlysningarna av  understöd för kommunernas klimatplaner och för klimatprojekt i kommunerna är självständiga och oberoende av varandra. Kommuner och regioner kan delta i båda utlysningarna om de uppfyller kriterierna. Utlysningen  för klimatprojekt inleds uppskattningsvis den 15 maj, då  närmare information ges om hur man ansöker om understöd.

Ytterligare information:

Miia Berger
specialsakkunnig 
miljöministeriet
tfn 0295 250 265
[email protected]