Hoppa till innehåll
Media

Kommunerna och landskapen kan få 2,6 miljoner i understöd för planläggning, tillståndsförfarande och utredningar gällande investeringsprojekt i anslutning till den gröna omställningen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2023 11.40
Pressmeddelande

Kommunerna och landskapsförbunden kan ansöka om understöd för planläggning, tillståndsförfarande och utredningar som hänför sig till investeringsprojekt som främjar den gröna omställningen. Ansökan lämnas till miljöministeriet. Totalt finns ett anslag på 2,6 miljoner euro tillgängligt för understöden. Ansökningstiden pågår 2.3.–18.4.2023.

Med investeringsprojekt i anslutning till den gröna omställningen avses investeringar som direkt eller indirekt främjar utsläppsminskningar, minskad användning av naturresurser och cirkulär ekonomi. Projekten ska följa principen ”orsaka inte betydande skada” (DNSH). Avsikten med understödet är att påskynda och stöda genomförandet av investeringsprojekt i anslutning till den gröna omställningen.

Investeringsprojekt i anslutning till den gröna omställningen kan hänföra sig till bland annat

  • förnybar energi och nya energilösningar (landbaserad vindkraft, havsbaserad vindkraft, solkraft i stor skala, biogas, förnybara drivmedel, geovärme och värmeåtervinning)
  • koldioxidsnål vätgas och avskiljning och utnyttjande av koldioxid
  • direkt elektrifiering av industrins processer och åtgärder för att göra dessa processer koldioxidsnåla.
  • återanvändning och återvinning av centrala material och restprodukter från industrin

Understödet kan täcka högst 70 procent av kostnaderna för planläggning, tillståndsförfarande och utredningar i anslutning till dem.

Av det anslag som finns tillgängligt för understöden kommer 770 000 euro från faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) i Europeiska unionens återhämtningsplan NextGenerationEU. Riktlinjer för hur faciliteten ska användas nationellt finns i Finlands program för hållbar tillväxt.

Genom understödet främjas den gröna omställningen och Finlands mål att vara koldioxidneutralt 2035, som finns inskrivet i regeringsprogrammet.

Miljöministeriet har under två tidigare ansökningsomgångar beviljat 35 kommuner och landskap understöd till ett sammanlagt belopp av cirka 2 miljoner euro.

Ytterligare information:
 

Soile Hartikka
Sakkunnig
tfn 0295 250 079
[email protected]