Hoppa till innehåll
Media

Koldioxidsnåla byggnadsmaterial, smartare lösningar inom byggandet och verktyg för anpassning till klimatförändringarna för kommuner och regioner – 46 projekt sporrar grön omställning inom den byggda miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2022 12.18
Pressmeddelande

Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö har genom fyra ansökningsomgångar beviljat understöd på 13,6 miljoner euro till projekt som främjar företags, kommuners och organisationers klimatarbete för den byggda miljön. Inom programmet ordnas ytterligare minst två ansökningsomgångar, varav följande inleds vid miljöministeriet den 17 oktober 2022. Business Finlands tredje ansökningsomgång är öppen till slutet av oktober.

Miljöministeriet och Business Finland informerar

”Den byggda miljön orsakar omkring en tredjedel av växthusgasutsläppen i Finland. Å andra sidan innebär den gröna omställningen även stora affärsmöjligheter för byggsektorn: efterfrågan på lösningar som förbättrar energi- och materialeffektiviteten och bidrar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald kommer att fortsätta att öka även i framtiden. Det finns en stor efterfrågan på finländska innovationer även internationellt, och det är föregångarna inom branschen som bärgar skörden", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Business Finland beviljar understöd till projekt som satsar på export – den tredje ansökningsomgången pågår till den 31 oktober

Med det understöd som beviljas av Business Finland har det redan inletts 17 projekt med fokus på export. Projekten har beviljats sammanlagt 11,5 miljoner euro. Fyra av projekten är co-innovation-projekt som är gemensamma för företag och forskningsinstitut. Projekten är gemensamma för sex forskningsinstitut och 14 företag. För närvarande pågår 13 individuella företagsprojekt. Business Finlands pågående ansökningsomgång avslutas den 31 oktober 2022.

I de projekt som har beviljats understöd av Business Finland undersöks bland annat hur utsläppen av betong kan halveras och hur det med hjälp av datamodeller är möjligt att automatiskt styra grupper av arbetsmaskiner med låg temperatur i infrastrukturbyggandet. Flera av projekten utvecklar databaserade metoder och verktyg som stöder den systematiska omställningen till en koldioxidsnål byggbransch.

Inom projekten utvecklas bland annat metoder som gör det möjligt för organisationer att hantera koldioxiddata från sina leveranskedjor och identifiera var potentialen för att minska miljökonsekvenserna är störst. Inom projekten undersöks också verksamhetsmodeller och indikatorer som gör det möjligt att styra regionprojektens och byggprojektens koldioxidavtryck. Med stöd av digitala verktyg, såsom den så kallade digitala tvillingen, effektiviseras användningen av material och energi och stöds branschens utveckling i riktning mot industriellt byggande.

Miljöministeriet beviljar stöd även till aktörer som är verksamma endast i Finland – den tredje ansökningsomgången inleds den 17 oktober 2022

Miljöministeriet har hittills finansierat 29 projekt med sammanlagt cirka 2,1 miljoner euro. Projekten genomförs av flera olika företag, kommuner, läroanstalter och organisationer. Miljöministeriets följande ansökningsomgångar pågår 17.10.2022–11.11.2022 och 6.2.2023–3.3.2023.
 
Inom ramarna för de projekt som beviljats understöd av miljöministeriet utvecklas bland annat metoder och verktyg med vilka regionerna och kommunerna kan beakta beredskapen för och anpassningen till klimatförändringarna på ett bättre sätt i kommunens verksamhet och ledning. Inom projekten undersöks också koldioxidsnåla byggnadsmaterial, såsom lera, samt livscykeln för trämaterial, och dessutom effektiviseras fastighetsenergisystemen och utvecklas verktyg för beräkning av utsläppen under byggnadens livscykel.

Projekten ger planerare och byggherrar bättre tillgång till information om byggprodukternas utsläppseffekter. Inom ett av projekten skapas en räknare som husbolagen kan använda för att ta reda på hurdana negativa och positiva klimatavtryck de har samt öka kunskapen om boendets klimatpåverkan. Bland projekten finns också sådana som främjar cirkulär ekonomi inom byggandet.

Läs om projekten som fått understöd i programmets lägesrum

Du kan enkelt bekanta dig med de projekt som har beviljats understöd i lägesrummet på webbplatsen för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö. Där kan du också läsa om projektens mål, tidsplaner och potential att minska utsläppen från den byggda miljön. Det läggs ständigt in nya projektkort i tjänsten.

Projekten presenterades också vid seminariet den 4 oktober. Seminariets inspelning finns tillgänglig på webben.

Mer information:

Maija Stenvall
projektkoordinator
miljöministeriet
tfn 0295 25 0354
[email protected]

Virpi Mikkonen
Account Lead
Business Finland
tfn 050 5577 930
[email protected]

Genom programmet för en koldioxidsnål byggd miljö (KIRA-ilmasto) görs under de närmaste åren en satsning på sammanlagt 40 miljoner euro på klimatarbetet inom den byggda miljön. Programmet genomförs av miljöministeriet och Business Finland. Business Finland beviljar understöd särskilt till projekt som främjar export, och miljöministeriet beviljar stöd för nationell forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Finansieringen kommer från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility). Den nationella användningen av anslagen styrs av Finlands program för hållbar tillväxt. Utöver understöden erbjuder programmet för en koldioxidsnål byggd miljö en plattform för omfattande samarbete mellan olika aktörer och för att dela de bästa lärdomarna med andra.

​​​​​​​