Hoppa till innehåll
Media

Guide om hur man identifierar POP-avfall – koncentrationsgränserna har förändrats

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2023 9.15 | Publicerad på svenska 16.1.2023 kl. 14.16
Nyhet

Miljöministeriet har gett ut en guide som hjälper till att identifiera så kallat POP-avfall, dvs. avfall som innehåller långlivade organiska föroreningar. Koncentrationsgränserna för avfall enligt den så kallade POP-förordningen (förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar) har nyligen reviderats. Ändringarna ska tillämpas på hanteringen av sådant avfall från och med den 10 juni 2023.

I guiden behandlas POP-föreningar i rivningsavfall från byggnader, avfall som består av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, skrotade fordon, textilavfall, släckningsskum, produkter som används vid fotografering samt avfall som uppstår i den mekaniska behandlingen av avfall. I guiden finns dessutom information om de viktigaste skyldigheterna i POP-förordningen och i den nationella lagstiftningen i fråga om avfall och behandlingen av detta avfall.

Koncentrationsgränserna för avfall enligt POP-förordningen har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2400, som utfärdades i december 2022. 

Avfall ska behandlas som POP-avfall om det innehåller POP-föreningar i mängder som överskrider den koncentrationsgräns som anges i förordningen. Det är förbjudet att återvinna POP-avfall. Avfallet ska behandlas så att de POP-föreningar som det innehåller förstörs permanent. 

I förordningen föreskrivs det om koncentrationsgränser för fyra nya föreningar eller grupper av föreningar. Nya föreningar vars koncentrationer ska begränsas är bland annat perfluorerade organiska PFOA- och PFHxS-föreningar, som används i släckskum och som ytbehandlingsmedel för textilier, samt träskyddsmedlet pentaklorfenol och bekämpningsmedlet dikofol. Dessutom skärps  koncentrationsgränserna för bromerade flamskyddsmedel, dioxiner och furaner samt kortkedjade klorparaffiner.

POP-föreningarna är giftiga, kemiska föreningar som bryts ned långsamt och som ansamlas i organismerna i näringskedjan och transporteras långt bort från utsläppsstället via luften, vattnet eller migrerande djurarter. Enligt bedömningar kan de orsaka betydande miljö- och hälsoolägenheter, och de regleras genom den internationella Stockholmskonventionen. 

Koncentrationsgränserna påverkar avfallshanteringen av många olika slags produkter, eftersom föreningarna har använts i exempelvis fordon, elektriska och elektroniska produkter, textilier och byggprodukter. I och med den cirkulära ekonomin strävar man efter att avsevärt öka återvinningen av avfallsmaterial. Det är viktigt att noggrant avskilja sådant avfall som innehåller POP-föreningar från återvinningsavfall, för att garantera att produkter som framställts av återvunna råvaror är säkra och lagenliga. 

Mer information:

Tuulia Toikka, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 297, [email protected]

Eevaleena Häkkinen, överinspektör, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251200, [email protected]

Timo Seppälä, överinspektör, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251630, [email protected]