Hoppa till innehåll
Media

FN:s gåsarbetsgrupp sammanträder i Helsingfors – på agendan står beståndens utveckling och gemensamma åtgärder

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2022 10.08 | Publicerad på svenska 21.6.2022 kl. 10.58
Pressmeddelande
Bild: Ilkka Elo

Årsmötet för den internationella gåsarbetsgruppen, som lyder under avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar AEWA, ordnas i Helsingfors den 21–23 juni 2022. AEWA och de underlydande artarbetsgrupperna är viktiga för Finland med tanke på skyddet och ett hållbart nyttjande av flyttande vatten- och strandfåglar. Vid förhandlingsmötet granskas de nyaste uppgifterna om gåsbeståndens utveckling och ingås avtal om eventuella fortsatta åtgärder i fråga om de ståndpunkter som ingår i gåsforumets mandat.

I fråga om vitkindade gäss handlar diskussionen bland annat om vilka konsekvenser dispensen för att skjuta fåglar har på olika populationers utveckling. I fråga om sädgås, grågås och spetsbergsgås kommer de länder där dessa jagas att avtala om framtida jaktkvoter. I Finland betraktas sädgås och grågås som viltarter. I Finland hör häckande skogsgäss till största delen till den underart av tajgasädgås som det har utarbetats en internationell förvaltningsplan för. På hösten, i oktober–november, flyttar det även rikligt med tundrasädgäss över Sydöstra Finland. På agendan står även skador som gäss orsakar för jordbruket, arbetsgruppens budget för det kommande året samt behoven av uppföljning och forskning.

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet står gemensamt värd för mötet. Finlands delegation består av arbetsgruppens egentliga medlemmar från ministerierna, Finlands viltcentral och Norra Österbottens NTM-central och sakkunniga och företrädare för intressegrupper från Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Egentliga Finlands och Norra Karelens NTM-centraler, Åbo universitet, Finlands Jägarförbund r.y. och BirdLife Finland rf.

Syftet med samarbetet är att skapa en mekanism för hållbar skötsel och användning av gåspopulationer

Gåsforumet European Goose Management Platform är ett viktigt framsteg i det internationella samarbetet när det gäller att skydda flyttfåglar och säkerställa hållbar jakt. I de arter som forumet diskuterar ingår både arter som varit på tillbakagång och arter vars förekomst ökar. På så sätt kan man ingå avtal om åtgärder i anslutning till dessa på hela migrationsrutter.

Arbetsgruppen består av staternas företrädare från 16 länder och sakkunniga som företrädarna har utnämnt. Även Europeiska kommissionen och de viktigaste europeiska intresseorganisationerna inom naturskydd, jakt och jordbruk deltar i arbetsgruppens arbete. Avsikten är att genom samarbete bevara gåsbestånden på en gynnsam skyddsnivå och att å andra sidan minska de allvarliga skador som vissa arter orsakar jordbruket eller riskerna för flygtrafiken.

AEWA-konventionen

Avsikten med AEWA-konventionen om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar är att främja skyddet av vattenfåglar och deras livsmiljöer på migrationsrutterna i sin helhet, dvs. övervintrings-, vilo- och häckningsområdena. Konventionen förvaltas av FN:s miljöprogram UNEP. För Finlands del gäller avtalet både arter som fridlysts genom naturvårdslagen och alla viltfåglar som jagas.

Mer information:

Nina Mikander
specialsakkunnig
miljöministeriet
tfn 050 5710992
[email protected]

Janne Pitkänen
specialsakkunnig
jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 162 338
[email protected]