Hoppa till innehåll
Media

Flera utredningar som stöder beredningen av lagen om områdesanvändning har färdigställts

miljöministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2024 13.36
Nyhet

Bestämmelserna om planeringen av områdesanvändningen revideras i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Till stöd för beredningen av lagen om områdesanvändning har det genomförts flera utredningar som miljöministeriet beställt.

Smalt handlingsutrymme för begränsning av besvärsrätten i fråga om planläggning

Professorn i markanvändnings- och fastighetsrätt Martti Häkkänen utredde om det är möjligt att precisera förutsättningarna för besvärsrätt i fråga om planläggning. Slutsatsen i utredningen var att det rättsliga handlingsutrymmet för att begränsa besvärsrätten är smalt och att en parts besvärsrätt inte kan avskaffas. Framställande av anmärkning i samband med planläggningsprocessen kan med vissa begränsningar föreskrivas som en förutsättning för att besvärsrätten ska kunna utövas. Juridiskt sett kan det också vara möjligt att avgränsa kretsen av besvärsberättigade till dem som saken gäller, till exempel i fråga om sådana detaljplaneärenden som sannolikt inte har några betydande konsekvenser för miljön.

Behov att utveckla lagstiftningen om industriparker har konstaterats

Professorn i miljörätt Ismo Pölönen, biträdande professorn i miljörätt Aleksi Heinilä och universitetsläraren i miljörätt Heikki Salonen klarlade den miljölagstiftning som tillämpas på centraliserade industriområden, det vill säga så kallade industriparker, och möjligheterna att utveckla den. Enligt utredningen handlar de ändringsbehov som gäller lagen om områdesanvändning närmast om att förtydliga terminologin.

För att intensifiera förhållandet mellan förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) och tillståndsbehandlingen föreslås det i utredningen att det skulle vara möjligt att samordna slutfasen av MKB-förfarandet (MKB-beskrivningen och den motiverade slutsatsen) och den inledande fasen av tillståndsförfarandet så att de sker samtidigt. Dessutom föreslås det att möjligheten till miljökonsekvensbedömning och planläggning som gemensamt förfarande utvidgas till vissa delar. Enligt utredningen kan det också finnas behov av att förtydliga hur ett miljötillstånd förhåller sig till en pågående planläggning.

Landskapsplanen bör både vara flexibel och styra hur detaljhandeln styrs

Biträdande professor Aleksi Heinilä granskade i sin utredning regeringsprogrammets föresats om att minska landskapsplanens styrande effekt i fråga om detaljhandeln. Enligt utredningen bör landskapsplanen dels möjliggöra och vara flexibel, dels styra i tillräcklig utsträckning, eftersom regleringen av detaljhandeln har många sådana samhälleliga mål berör allmänna intressen. Enligt utredningen har affärens läge i samhällsstrukturen en avgörande inverkan på mängden besökstrafik och färdsätten för besökstrafiken. Man kan påverka besökstrafiken genom att styra de stora handelsenheternas läge och värna om verksamhetsbetingelserna för nätverket av närbutiker. Med tanke på en fungerande styrning är det viktigt att hitta lösningar som är så hållbara som möjligt och beaktar olika synpunkter i tillräcklig utsträckning.

Reformen av lagstiftningen om områdesanvändning är en fortsättning på reformen av markanvändnings- och bygglagen

Utöver lagen om områdesanvändning bereder miljöministeriet en ny lag om samhällsutveckling och en ny lag om samhällsbyggande. Till helheten hör också bestämmelserna om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden.

Lagreformerna är en fortsättning på den totalreform av markanvändnings- och bygglagen som inleddes 2018 och där reformen av bestämmelserna om områdesanvändning inte slutfördes.
Den nya bygglagen träder i kraft den 1 januari 2025. Samtidigt upphävs de bestämmelser i markanvändnings- och bygglagen som gäller byggande, och lagens rubrik ändras till lagen om områdesanvändning.

Mer information:

Lagen om områdesanvändning
Anna-Leena Seppälä
Enhetsdirektör, byggnadsråd
tfn 0295 250 242
[email protected]

Lagen om samhällsutveckling och lagen om samhällsbyggande
Samuli Alppi
Enhetsdirektör, miljöråd
tfn 0295 250 036
[email protected]