Hoppa till innehåll
Media

Får man skida på andras mark – och får man göra en vak i isen?* Frågor och svar om allemansrätten finns sammanställda i tjänsten Vanliga frågor om miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2024 9.19
Nyhet
Kuvituskuva: hiihtäjä Rokuan kansallispuistossa.
Kuva: Markus Sirkka.

Du kan lätt hitta svar på dina frågor på webbplatsen miljo.fi. I tjänsten Vanliga frågor om miljön finns nu en stor bunt frågor och svar om allemansrätten.

Informationshelheten om allemansrätten hjälper alla som rör sig i naturen att handla med kännedom om sina rättigheter och skyldigheter. Tjänsten innehåller över 100 frågor och svar om allemansrätten både på finska och svenska. Frågorna och svaren är uppdelade enligt ämnesområde. Man kan också söka svar med hjälp av sökfunktionen.

Med allemansrätt avses var och ens rätt till naturen

Allemansrätten innebär att var och en som vistas i Finland har tillgång till naturen oberoende av vem som äger eller besitter området. Åtnjutandet av rättigheterna kräver inte tillstånd av markägaren och kostar ingenting. Verksamhet med stöd av allemansrätten får dock inte medföra mer än ringa olägenhet för markägaren, markanvändningen eller naturen. I naturskyddsområden såsom nationalparker gäller inte allemansrätten i sin helhet.

Allemansrätten i korthet

Du får

 • röra dig till fots, åka skidor och cykla i naturen, såsom i skogar, på naturängar och på vattenområden
 • rida utan att skada terrängen
 • tillfälligt vistas och övernatta på sådana områden där det är tillåtet att röra sig
 • plocka vilda bär, svampar och växter som inte är fridlysta
 • åka båt, simma och färdas på isen
 • meta och pilka

Du får inte

 • störa markägarens markanvändning
 • röra dig på gårdsplaner, planteringar eller odlade åkrar
 • fälla eller skada levande träd
 • ta torra eller kullfallna träd
 • ta mossor eller lavar
 • göra upp öppen eld på annans mark
 • störa hemfriden till exempel genom att slå läger alltför nära en bostad eller genom att föra oväsen 
 • skräpa ner i naturen
 • köra ett motorfordon i terrängen
 • störa eller skada fågelbon och fågelungar
 • störa djur
 • fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd
 • låta hunden gå lös på allmänna badstränder, på områden som reserverats som lekplats för barn, på skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner
 • ha hunden okopplad i tätorter, på motionsslingor eller på annans mark
 • ha hunden okopplad mellan den 1 mars och den 19 augusti.

Webbtjänsterna miljo.fi och Vanliga frågor om miljön

Tjänsten Vanliga frågor om miljön är en del av miljöförvaltningens gemensamma webbplats miljo.fi. Kundservicen för miljöfrågor vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland svarar för tjänsten Vanliga frågor om miljön. För tillfället innehåller tjänsten Vanliga frågor om miljön detaljerad information i form av frågor och svar om allemansrätten och om fredade arter.  Miljöministeriet har producerat innehållet gällande allemansrätten.  

 • Respons på tjänsten Vanliga frågor om miljön kan ges till adressen [email protected]

På miljöförvaltningens gemensamma webbplats miljo.fi kan man bekanta sig med miljöfrågor i ett vidare perspektiv.  Den statliga miljöförvaltningens gemensamma webbplats miljo.fi sammanställer information om till exempel den biologiska mångfalden, klimatförändringarna och allmänhetens och företagens skyldigheter. Miljo.fi är avsedd för alla som är intresserade av information om miljön. Miljo.fi upprätthålls av aktörerna inom statens miljöförvaltning, det vill säga Finlands miljöcentral, miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och regionförvaltningsverken. 

*Svar på frågorna i rubriken:

Det är tillåtet att röra sig i terrängen med skidor och snöskor med stöd av allemansrätten i områden där det även annars är tillåtet att röra sig. Skidåkning kan begränsas endast av särskilda skäl, till exempel i områden som tagits i särskilt bruk.

En vak kan göras med stöd av allemansrätten, men det är viktigt att markera den tydligt för att trygga säkerheten för skidåkare och andra som rör sig på isen. Den som gör en vak utan att markera den kan ställas till ansvar för vållande av fara.

Mer information 

Miliza Malmelin
specialsakkunnig 
miljöministeriet
tel. 029 5250 176
[email protected]

Krista Keturi
projektkoordinator
NTM-centralen i Birkaland
tel. 029 5035 322
[email protected]

Fråga om allemansrätten och miljön

Kundservice för miljöfrågor
029 5020 901 (mån-fre kl 9-16)
[email protected]