Hoppa till innehåll
Media

Europeiska kommissionen vill förbättra markens hälsa

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.7.2023 16.00 | Publicerad på svenska 6.7.2023 kl. 10.36
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 5 juli ett förslag till direktiv om markhälsa. Enligt direktivförslaget ska medlemsstaterna samla in information om markens hälsotillstånd och vidta åtgärder för att främja markhälsan.

Enligt kommissionen har markens tillstånd i Europa försämrats. I december 2021 offentliggjordes EU:s markstrategi, vars mål är att uppnå god markhälsa senast 2050. Det nya direktivförslaget är ett led i genomförandet av strategin.

När det gäller övervakningen av markhälsan innehåller direktivförslaget olika kriterier och indikatorer för markens hälsa, såsom erosion, markens organiska kolinnehåll, kompaktering, näringsöverskott, markförorening, vattenhållningsförmåga och minskad biologisk mångfald. Det föreslås också att ianspråktagandet av mark ska övervakas. Medlemsstaterna ska sträva efter att identifiera förorenade markområden och minska riskerna förknippade med dem. Det är meningen att resultaten av övervakningen av markens tillstånd regelbundet ska rapporteras till kommissionen. 

Direktivförslaget ger medlemsstaterna flexibilitet när det gäller genomförandet av åtgärderna för att främja markhälsan, och dessa åtgärder ska planeras i medlemsstaterna. I direktivet föreslås det att medlemsstaterna ska inrätta markområden där övervakningen genomförs och en hållbar markanvändning främjas. Vid genomförandet av åtgärderna ska andra strategier och program som innefattar marken beaktas. Enligt direktivförslaget ska medlemsstaterna också fastställa bestämmelser om eventuella påföljder. 

I Finland har det nyligen färdigställts en utredning om övervakningen av markens tillstånd som gemensamt utarbetats av Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Geologiska forskningscentralen. Ett projekt för att analysera innehållet i direktivförslaget och konsekvensbedömningen ska också inledas. Projektet samordnas av Finlands miljöcentral. Utredningarna stöder Finlands förberedelser inför förhandlingarna om direktivförslaget. 

Förhandlingarna om direktivet inleds på hösten i Bryssel.

Mer information:

Paula Perälä
Konsultativ tjänsteman
p. 0295 250 224 
[email protected]