Hoppa till innehåll
Media

Europeiska kommissionen: Stentäktsverksamheten i området kring Vasikkasuo får inte försvaga myrnaturtypen i Natura-området

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2021 13.01 | Publicerad på svenska 5.10.2021 kl. 16.34
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har svarat på Finlands begäran om utlåtande om den pågående och planerade brytningen i närheten av Natura 2000-området Kummunlammit-Uikulanjärvi i Norra Österbotten. Enligt kommissionen får brytningen inte försämra naturvärdena i Natura 2000-området ytterligare, och verksamheten ska vid behov avbrytas. De försämringar av naturvärden som redan har skett i området, dvs. att myren har torrlagts, ska åtgärdas. Om restaurering inte är möjligt, ska den försämring som orsakats kompenseras.

Det har bedömts att stentäktsverksamheten i området kring Vasikkasuo inte har en inverkan på Natura-området Kummunlammit-Uikulanjärvi, och därmed har tillstånd för verksamheten kunnat beviljas. Verksamheten har framskridit i enlighet med tillstånden och utredningsplanen. Vid uppföljningen sommaren 2013 konstaterades det att stentäktverksamheten har en klart torrläggande effekt på Natura-området. Grundvattnet rinner ut i stenbrottsområdet, och myrområdet i Heinisuo som ursprungligen hade flarkyta torkar. Aapamyrarna och deras växt- och djurarter drabbas hårdast.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten har förutsatt en Natura-bedömning enligt 65 § i naturvårdslagen. Bedömningen gjordes 2016. Verksamhetsutövarna i området ansökte i augusti 2016 om förlängning och utvidgning av tillståndet för stentäktsverksamheten av Uleåborgs stad i enlighet med den nya utredningsplanen. I mars 2017 sände Uleåborgs stad ärendet till miljöministeriet för beredning av statsrådets undantagstillstånd, och miljöministeriet bad om ett utlåtande av Europeiska kommissionen i augusti samma år. I sitt svar den 2 oktober 2021 konstaterar kommissionen att den med stöd av artikel 6.4 i habitatdirektivet för närvarande inte kan ge ett positivt utlåtande i ärendet.

Kommissionen anser att om avsikten är att tillståndsförfarandena för stentäktsverksamheten i området ska fortsätta, måste Finland försäkra sig om att det inte uppstår ytterligare skador i Natura 2000-området och i synnerhet att den prioriterade naturtypen aapamyr inte skadas ytterligare. Enligt kommissionen bör Natura 2000-området Kummunlammit-Uikulanjärvi försättas i det tillstånd det var 1998 då det lades fram som ett område av gemenskapsintresse och klassificerades som ett särskilt bevarandeområde. Alla sådana försämringar som har förorsakats av tidigare brytning i området och som inte i sin helhet kan åtgärdas på plats måste kompenseras med motsvarande naturvärden.

Härnäst utreder miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten om stentäkten i området kan fortsätta och om det är möjligt att återställa grundvattennivån.

Ytterligare information:

Leila Suvantola
Lagstiftningsråd
Miljöministeriet
tfn 0295 250 433
[email protected]

Tuukka Pahtamaa
Överinspektör
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
tfn 0295 038 394
[email protected]

Leena Tuuri
Miljöchef
Uleåborgs stad
tfn 044 703 6730
[email protected]