Hoppa till innehåll
Media

EU:s nya förordning begränsar utsläppen av fluorerade växthusgaser

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2024 13.52
Pressmeddelande

Genom EU:s nya F-gasförordning minskas utsläppen av starkt klimatpåverkande fluorerade växthusgaser (F-gaser) betydligt. Förordningen träder i kraft den 11 mars 2024. EU:s förordningar är bindande rättsakter som alla medlemsstater måste tillämpa i sin helhet. Bestämmelser om genomförandet av F-gasförordningen i Finland utfärdas genom nationell lagstiftning.

Finlands miljöcentral och miljöministeriet informerar

Europeiska unionen har publicerat nya förordningar om F-gaser och om ämnen som bryter ned ozonskiktet. Genom åtgärderna enligt de nya förordningarna kan man undvika utsläpp på cirka 500 megaton koldioxidekvivalenter fram till 2050. Mängden motsvarar cirka tio gånger Finlands totala utsläpp av växthusgaser 2022.

”F-gaser används i mycket stor utsträckning”, säger Annika Johansson, som är sakkunnig vid Finlands miljöcentral och arbetar med tillsyn av F-gaser. ”De användningsändamål som kvantitativt sett är mest betydande är kyl- och luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar, men F-gaser används också till exempel i släckningsanläggningar, vid tillverkning av cellplast och i inhalatorer för läkemedel, såsom astmainhalatorer.”

Användningen av F-gaser begränsas gradvis

Den nya förordningen begränsar utsläppandet på marknaden av utrustning och produkter som innehåller starkt klimatpåverkande fluorerade växthusgaser. Förbuden gäller endast sådana produkter och sådan utrustning för vilka det finns säkra och energieffektiva alternativ. Förbuden gäller utsläppandet på marknaden av nya produkter och ny utrustning och de träder i kraft olika år.

Redan under de närmaste åren införs nya begränsningar som minskar användningen av jungfruliga kylmedel med hög klimatpåverkan vid service av utrustning. Användningen av återvunna och regenererade kylmedel tillåts under en längre tid, så att utrustning inte behöver bytas ut innan dess tekniska livslängd har löpt ut. De första skärpningarna gällande service av kylanläggningar i den nya förordningen börjar gälla 2025 och 2026.

Utsläppandet av vissa F-gaser på marknaden ska fasas ut fram till 2050. För att klimatmålen ska nås krävs det att hela den sektor som producerar och använder kylmedel övergår till klimatvänliga kylmedel, såsom naturliga kylmedel. Förändringen är stor och den måste ske på ett säkert och kontrollerat sätt. Genom förordningen utvidgas därför utbildnings- och certifieringskraven för personer och företag inom sektorn till att även omfatta behandling av alternativa kylmedel. Dessutom ska kompetensen upprätthållas genom fortbildning.

Genomförandet bereds i samarbete med intressentgrupper

F-gasförordningen påverkar väldigt många olika saker. Till exempel utvidgas producentansvaret för el- och elektronikskrot till att även gälla återvinning av kylmedel, och skyldigheten att kontrollera kyl- och luftkonditioneringsutrustning för läckage utvidgas till att även gälla utrustning i fordon. Genomförandet av förordningen kräver ändringar i Finlands lagar och förordningar. Dessa ändringar görs stegvis under de närmaste åren.

"Många detaljer kräver fortfarande arbete. Till exempel ska läckagekontrollerna av utrustning i fordon enligt förordningen inledas senast 2027. Det är ännu inte klart hur skyldigheten att kontrollera läckage i praktiken ska övervakas i Finland, men vi utreder frågan tillsammans med olika intressentgrupper”, säger Eeva Nurmi, konsultativ tjänsteman vid miljöministeriet.

Samtidigt med den reviderade F-gasförordningen träder också EU:s reviderade ozonförordning i kraft. De ändringar som gjorts i ozonförordningen är små.

Mer information

Eeva Nurmi
konsultativ tjänsteman
miljöministeriet
[email protected]

Annika Johansson
sakkunnig
Finlands miljöcentral
[email protected]