Hoppa till innehåll
Media

EU:s miljöministrar försöker nå en samsyn om EU:s förslag till förordning om restaurering av natur

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2023 20.26
Pressmeddelande

EU:s miljöråd sammanträder tisdagen den 20 juni i Luxemburg. Miljörådet har för avsikt att bekräfta en allmän riktlinje, det vill säga medlemsländernas ståndpunkt om EU:s förslag till förordning om restaurering av natur. Finland företräds vid mötet av den ställföreträdande ständiga representanten Tuuli-Maaria Aalto.

Vid förhandlingarna om förslaget till förordning om restaurering av natur har Finland strävat efter ambitiösa men genomförbara mål och åtaganden. Finland har också förutsatt att kostnaderna sänks avsevärt och föreslagit olika ändringar som beaktar förhållandena i medlemsländerna och ökar flexibiliteten i genomförandet.

I ordförandelandet Sveriges kompromissförslag har man beaktat många av Finlands ändringsförslag, och det nationella handlingsutrymme och den flexibilitet som Finland förespråkat har inkluderats i restaureringsåtagandena. I ordförandeskapets förslag har förbudet mot att försämra naturtyper gjorts mindre strikt. Dessutom har möjligheterna att avvika från försämringsförbudet utökats i synnerhet i fråga om förnybar energi och försvar. Flexibiliteten har också utökats i fråga om till exempel förgröningen stadsekosystem, genomförandet av de nationella restaureringsplanerna samt uppföljningen och rapporteringen.

Rådets allmänna riktlinje är medlemsländernas gemensamma ståndpunkt om förslaget till förordning, men den utgör ännu inte det slutliga beslutet om förordningen. Europaparlamentet kommer att lägga fram sin ståndpunkt vid sin omröstning, som sannolikt hålls i juli. Därefter inleder rådet, parlamentet och kommissionen trepartsförhandlingar. Förordningen avses träda i kraft våren 2024.

Förordningen om restaurering av natur är ett led i EU:s strategi för biologisk mångfald

Europeiska kommissionen publicerade den 22 juni 2022 ett förslag till förordning om restaurering av natur, det vill säga den så kallade förordningen om förbättring av naturens tillstånd. Förslaget till förordning om restaurering av natur är ett led i EU:s strategi för biologisk mångfald. EU-länderna godkände 2020 EU:s strategi för biologisk mångfald vars syfte är att stoppa förlusten av biologisk mångfald och att vända dess utveckling i en positiv riktning före 2030.

​​​​​​​Genomförandet av förslaget om restaurering av natur förutsätter naturvård till exempel på myrar, fjäll och stränder och i skogar, jordbruksmiljöer, hav och insjöar. Åtgärder för att förbättra naturens tillstånd kan till exempel vara att lägga igen myrdiken, återställa flod- och bäckfåror till naturtillstånd, återinföra betesgång i områden som traditionellt används som betesmarker och avlägsna granar från lundar. I synnerhet de åtgärder som vidtas i avrinningsområdena, såsom restaurering av myrar, förbättrar också tillståndet i vattendragen nedströms och i kustvattnen.

Mer information:

Olli Ojala
miljöråd
tfn +358 29 525 0039
[email protected]

Jenni Korhonen-Pereira-Coutinho
regeringssekreterare
tfn +358 295 250 397
[email protected]

Leila Suvantola
lagstiftningsråd
tfn +358 295 250 433
[email protected]