Hoppa till innehåll
Media

Datasystemet för den byggda miljön förändrar sätten att använda planläggnings- och byggnadsuppgifter
Digitala data för en hållbar livsmiljö

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 8.13
Pressmeddelande

Användningen av information som uppkommer i samband med planläggning och tillstånd för byggande förändras. År 2024 införs ett datasystem för den byggda miljön, som samlar informationen i en nationellt interoperabel och maskinläsbar form.

Datasystemet för den byggda miljön kommer att innehålla uppdaterad information från hela landet. De viktigaste användarna av systemet är de kommuner som producerar information. Också statens ämbetsverk, enskilda byggnadsägare, tillståndssökande och invånare som är intresserade av planläggning drar nytta av systemet.

Ändringen påverkar inte ansvarsfördelningen i fråga om informationsproduktion, utan kommunerna ansvarar även i fortsättningen för planläggningen och tillståndsprocessen. I planläggningen och i tillstånden för byggande används i fortsättningen gemensamt definierade datamodeller som gör att informationen är interoperabel och kan röra sig smidigt från en organisation till en annan.

Ett riksomfattande datasystem underlättar informationshanteringen

Tack vare datasystemet för den byggda miljön behöver informationen i fortsättningen inte lagras på flera ställen. Samarbetet mellan myndigheterna förbättras i och med att uppdaterad information förmedlas smidigare mellan de statliga myndigheterna och kommunerna och den manuella behandlingen av information minskar.

I den första fasen 2024 kommer det nya datasystemet att innehålla information om bygglov, begränsningar och olika planer. Efter den första fasen kommer datasystemet och möjligheterna att använda det att utvidgas. I den första fasen är informationen i systemet i första hand sådan som den offentliga förvaltningen behöver i sin lagstadgade verksamhet. Informationen gör det möjligt att producera allt bättre offentliga tjänster och utveckla företagsverksamhet av olika slag.

Ryhti-projektet för ett datasystem för den byggda miljön ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Budgeten för miljöministeriets och Finlands miljöcentrals projekt 2020–2024 uppgår till 19,6 miljoner euro. Investeringen på landsnivå betalar sig genom att informationen är bättre tillgänglig och av bättre kvalitet.

Hur framskrider ändringen?

Finlands miljöcentral har nu definierat vilken information som ska ingå i datasystemet i den första fasen, hur informationen ska röra sig och vilka kopplingar den har till andra system. Utifrån detta kommer Finlands miljöcentral att sköta upphandlingen i anslutning till genomförandet av systemet 2022. Samtidigt bereds en ny lag om datasystemet som har samband med den nya markanvändnings- och bygglagen. Lagarna avses träda i kraft 2024. Då kan också den första versionen av datasystemet tas i bruk.

Digitaliseringen ändrar sätten att hantera, producera och utnyttja information om den byggda miljön. Ryhti-projektet har identifierat tiotals projekt inom olika förvaltningsområden som är beroende av att informationen om den byggda miljön förmedlas till dem. Det gäller att genom samarbete säkerställa en effektiv, digitalt säker och rättvis ändring.

I början kommer ändringen att kräva extra arbete i kommunerna. En del kommuner har redan kommit långt i digitaliseringen av sina system. Ryhti-projektet samarbetar intensivt med kommunerna och erbjuder stödtjänster för att alla kommuner ska kunna delta.

Ytterligare information

Juhana Rautiainen (fram till den 17 december 2021)
programchef
miljöministeriet
[email protected]

Jemina Suikki
specialsakkunnig
miljöministeriet
​​​​​​​[email protected]
tfn 0295 250 345

Päivi Malmi
projektchef
Finlands miljöcentral
tfn 050 375 7114
[email protected]