Hoppa till innehåll
Media

Det populära energiunderstödet för bostadshus fortsätter nästa år – nästan 100 miljoner euro delas ut

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.13
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade idag en förordning om energiunderstöd för bostadshus 2023. Renoveringar som förbättrar energieffektiviteten i bostadshus kan nästa år stödjas med totalt 98,67 miljoner euro. Stödvillkoren förblir oförändrade.

”Alla tjänar på energieffektiva byggnader. Energirenoveringar sparar både energi och pengar, och samtidigt minskar utsläppen. Varje energirenoverad byggnad gör också Finland en grad mer självförsörjande. Det gläder mig att vi kan fortsätta med det populära understödet också nästa år”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Understödet har erbjudits sedan 2020 och tillsvidare har 145 miljoner euro beviljats. Totalt har det lämnats in drygt 4 200 ansökningar. Största delen av understödet, det vill säga 135 miljoner euro, har beviljats bostadsaktiebolag och ARA-samfund. Understödet har i synnerhet påskyndat avvecklandet av oljeuppvärmning, installeringen av värmepumpar och vattenbesparande åtgärder.

Energirenovering minskar bostadshus energiförbrukning och utsläpp rejält

Den energibesparing och utsläppsminskning som understödet gett upphov till har beräknats utifrån de renoveringar som utförts före utgången av juli 2021. Enligt konsekvensbedömningen ledde 60 procent av renoveringarna till att byggnadernas primärenergiförbrukning minskade med 30–60 procent och 40 procent ledde till en minskning på över 60 procent. De renoveringar där fastigheter samtidigt avstod från oljeuppvärmning och gjorde strukturella reparationer minskade utsläppen med 90 procent i småhus och 85 procent i flervåningshus.

Enligt bedömningen har en miljon euro i understöd gett upphov till besparingar på totalt 235 gigawattimmar i förbrukningen av uppvärmningsenergi över 25 år och en minskning av växthusgasutsläppen på 80 kiloton. 25 år är de tekniska systemens allmänna brukstid, medan fasaders värmeisolering, fönsters och ytterdörrars brukstid kan vara över 50 år.  

Understöd för många slags lösningar förutsatt att energieffektiviteten förbättras avsevärt

Energiunderstöd kan sökas av höghus- och radhusbolag, av sammanslutningar som äger hyresbostäder och bostadsrättsbostäder som finansierats med statligt stöd när dessa beviljas räntestödslån för ombyggnad samt av ägare till egnahemshus, parhus och kedjehus. Understöd kan beviljas byggnader av olika ålder till ett belopp upp till flera tusen euro per bostad.

Understödet kan beviljas för många slags reparationer och åtgärder som förbättrar energieffektiviteten i bostadshus, såsom uppvärmningsrenovering, värmeåtervinningssystem, fastighetsautomation, värmeisolering av fasader och vindsbjälklag, solskydd som förhindrar överhettning, vattenbesparande åtgärder och reglering av system.

Ett villkor för att understöd ska beviljas är att renoveringsprojektet förbättrar hela byggnadens energiprestanda åtminstone till det belopp som anges i förordningen, vilket beroende på byggnadskategori är 20 procent eller 30 procent mer än vad bestämmelserna om renovering i allmänhet förutsätter. Ofta krävs det flera olika åtgärder för att byggnadens energiprestanda ska förbättras tillräckligt mycket.

Höjd energiprestanda intygas genom energicertifikat

Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). För understödsbeslutet ska man lämna in en kostnadskalkyl över reparationsåtgärderna, som utförts av en sakkunnig, och beräkningar av E-talet, som beskriver byggnadens energiprestanda, för byggnadsåret och efter reparationerna. Vid ansökan om utbetalning verifieras det med ett energicertifikat att byggnadens energiprestanda har förbättrats tillräckligt.

ARA bedömer för varje enskilt projekt vilken del av kostnaderna för reparationsarbetet som kan berättiga till stöd. Till de godtagbara kostnaderna räknas de planeringskostnader som uppkommit efter den 1 oktober 2019 samt de arbetskostnader och byggkostnader inklusive mervärdesskatt som uppkommit efter det att ansökan lämnats in.

Ytterligare information och rådgivning till dem som ansöker om understöd:

Ytterligare information till medierna:

Statsrådets förordning om energiunderstöd för bostadshus:
Jyrki Kauppinen
byggnadsråd
miljöministeriet
tfn 0295 250 122
[email protected]

Förfrågningar om intervjuer med ministern:
Heikki Isotalo
ministerns specialmedarbetare
miljöministeriet
tfn 040 861 7204
[email protected]

Understödet och hur det beviljas:
​​​​​​​Sami Turunen
gruppchef
ARA Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
tfn 029 525 0803
[email protected]

Kari Lappalainen
överinspektör
ARA Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
tfn 029 525 0801
[email protected]