Hoppa till innehåll
Media

Det geografiska presentationssättet för vattendrag i nätverket Natura 2000 har uppdaterats

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2022 13.43
Nyhet

Finlands Natura-databas har harmoniserats med de övriga medlemsländerna i Europeiska unionen. Presentationssättet för femton vattendrag har ändrats så att de i stället för i form av linjer presenteras i form av områden (polygoner) Det linjära datamaterialet utgick från gamla grundkartor i pappersform och motsvarade inte till alla delar nuvarande exaktare och uppdaterad geodata om vattendrag.

Det linjära Natura 2000 -materialet preciserades med hjälp av metoder för geografisk information så att områdena på kartornas avgränsas enligt det nyaste tillgängliga materialet om kustlinjer i Lantmäteriverkets terrängdatabas. Till den del material inte fanns tillgängligt i form av ett område, omvandlades strömmande vattenområden och linjer av strömmande vatten i terrängdatabasen till fem meter breda områden och slogs samman med de områden av strömmande vatten som plockats ut.

För Naturaområden som i sin helhet är linjära har areal inte visats tidigare. Som areal för de Natura-områden som också har haft delar av områdeskaraktär har tidigare endast arealen för den delen visats. Efter den tekniska konverteringen har alla Naturaområden en areal som så väl som möjligt motsvarar områdenas faktiska geografiska omfattning.

I och med ändringen motsvarar digitaliseringen av områdena nuvarande geodata om var varje vattendrag är beläget. Den tekniska konverteringen ändrar varken grunderna för valen av dessa vattendragsområden eller deras geografiska dimensioner.

Preciserade vattendrag och arealer:

 • FI0100023 Svartån, areal: 277 ha 
 • FI0100085 Sjundeå å, areal: 348 ha
 • FI0100086 Sibbo å, areal: 58 ha
 • FI0100104 Vanda å, areal: 146 ha
 • FI0200091 Karvia åar, areal: 24 ha
 • FI0200119 Pukanluoma, areal: 25 ha
 • FI0200120 Kiskoås källflöden, areal: 70 ha
 • FI0200130 Karvianjokis forsar, areal: 105 ha
 • FI0800110 Esse å, areal: 264 ha
 • FI0800111 Lappfjärds ådal, areal: 438 ha
 • FI0900082 Tuomistonjoki, areal: 0,33 h
 • FI1101202 Kiiminkijoki, areal: 11545 ha
 • FI1300407 Siikajoki-Juujoki, areal: 149 ha
 • FI1301319 Toramojoki, areal: 3,3 ha
 • FI1301912 Torne älvs och Muonio älvs vattendrag, areal 31072 ha

Mer information

Leila Suvantola
lagstiftningsråd
tfn 029 525 0433
[email protected] 

Janne Hesso
sakkunnig
tfn 029 525 0008
[email protected]