Hoppa till innehåll
Media

De första Helmi-klustren har identifierats – när det gäller Helmi-klustren har samarbete och genomslag en nyckelroll

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2023 16.18 | Publicerad på svenska 7.6.2023 kl. 16.17
Nyhet
Helmi-klustret i Hangö udd i Nyland. Foto: Tiina Kanerva

Helmi-programmets uppföljningsgrupp har behandlat de första Helmi-klustren. Helmi-klustren är helheter av livsmiljöer som är av stor ekologisk betydelse och som behöver restaureras, iståndsättas eller vårdas. Helmi-programmets åtgärder för att iståndsätta livsmiljöer är på initiativ av de regionala samarbetsgrupperna inom Helmi-programmet koncentrerade till dessa regioner, som ligger runt om i Finland.

Helmi-klustren identifieras så att åtgärderna inom Helmi-programmet kan riktas till större helheter som även stöder varandra. Med tanke på den biologiska mångfalden är det viktigt att studera olika livsmiljöer och deras behov av restaurering och vård som omfattande helheter och som ett samarbete mellan flera aktörer. På detta sätt säkerställer man att iståndsättnings- och restaureringsåtgärderna är så effektiva som möjligt både ekonomiskt och ekologiskt.

Helmi-klustren identifieras i regionerna

Helmi-programmets regionala samarbetsgrupper identifierar Helmi-kluster. I de regionala samarbetsgrupperna ingår de organisationer som genomför Helmi-programmet och intressegrupper som är viktiga för programmet. NTM-centralernas, Skogscentralens eller Forststyrelsens experter på naturtjänster kontaktar alltid markägarna i fråga om behovet att iståndsätta livsmiljöer. Åtgärderna inom Helmi-programmet är frivilliga för markägarna. Förhandlingarna med markägaren handlar om olika alternativ för iståndsättning av de områden som de äger, till exempel restaurering av bäckar för att förbättra livsvillkoren för vandringsfiskar och bottenlevande organismer, iståndsättning av fågelvatten, restaurering av kärr, vård av lundar eller återställande av ett område så att det blir en vårdbiotopäng.

Helmi-programmets uppföljningsgrupp beslutar om inrättandet av Helmi-kluster. De fem första Helmi-klustren är:

1. Helmi-klustret i Rekijoki i Egentliga Finland

Rekijoki är nationellt sett en mycket representativ ekologisk helhet av livsmiljöer vid strömmande vatten i fråga om såväl lundar och småvatten som vårdlandskap. Området är i sin helhet ett av Finlands mest representativa och omfattande vårdlandskapsobjekt, där det också finns betydande gammelskogsvärden i södra Finland, huvudsakligen på sluttningar som vetter norrut. I området kring Rekijoki finns det också flera arter som kräver särskilt skydd, bland annat mnemosynefjäril. Dessutom är Rekijoki och de närliggande strömmande vattendragen viktiga områden för vandringsfisk. Området har redan tidigare skötts genom betesgång, men nätverket av värdefulla naturtyper bör stärkas ytterligare genom att utvidga de nuvarande betesmarkerna, förbättra kvaliteten på vården och inleda slåtter på en del av ängsmarkerna.

2. Helmi-klustret i Hankamäki i Norra Savolax

Helmi-klustret i Hankamäki ligger i landskapet Norra Savolax i Rautavaara kommun. Klustret är i sig ett mångsidigt område där många livsmiljöer behöver restaurering och naturvård. Inom det område som omfattas av klustret finns representativa åsräckor, ett regionalt nätverk av myrar och rikligt med vattendrag. Till exempel genom åtgärder för vård av solexponerade miljöer skapas förutsättningar för spridning av timjan och hotade fjärilsarter som lever på den. Fokus kommer under de närmaste åren att ligga särskilt på iståndsättning av myrar och småvatten. Genom åtgärderna inom Helmi-programmet förbättras och stärks tillståndet för de värdefulla livsmiljöer som finns i området samt kopplingarna mellan dem.

3. Forsby ådal i Nyland

Klustret i Forsby ådal omfattar en regional koncentration av biologisk mångfald i ådalen och dess skogar, vårdbiotoper och småvatten samt anslutande fågelvatten. Området kring Forsby å erbjuder en möjlighet att upprätthålla kontinuiteten i värdefulla fågelvatten och stärka värdefulla helheter av vårdbiotoper. Genom iståndsättning av forsar, bäckar och tidigare lekområden kan man dessutom bevara en helhet av livsmiljöer som är viktig för fiskbeståndet och andra organismer som lever i strömmande vatten. Betesdjuren har en nyckelroll när det gäller att trygga områdets mångfalds- och landskapsvärden.

​​​​​​​4. Helmi-klustret i Hangö udd i Nyland

Helmi-klustret i Hangö udd omfattar helheter av naturtyper och arters livsmiljöer som är viktiga med tanke på den biologiska mångfalden och där man genom iståndsättnings- och vårdåtgärder kan åstadkomma helheter som är mer effektiva än enskilda åtgärder. Hangö udd är ett randområde av yttre Stängselåsen, det vill säga Salpausselkä , och är ett värdefullt kustområde i södra Finland. I området finns bland annat skog på sanddyner och åsar, intermediära kärr och gungflyn, källor, bäckar, flador och glon, grunda havsvikar som är viktiga för fåglar, vårdbiotoper samt sandstränder och sanddyner vid havskusten.

5. Södra Bottenvikens skärgårds- och kustområde i Södra Österbotten

Helmi-klustret Södra Bottenvikens skärgårds- och kustområde omfattar hela skärgårdsområdet från den yttre skärgården till fastlandet. Till områdets särdrag hör fragmenterade öar av olika storlek som i huvudsak är trädbevuxna och har rikligt med flador, glon och små vikar. Successionsserierna i skogarna vid landhöjningskusten är typiska för hela området. En del av öarna har klippiga stränder. Vid kusten förekommer ställvis sandiga områden. I området finns flera öar som betas och där strandängar förekommer. Till området hör också Larsmo-Öjasjön och mynningarna av de åar som mynnar ut i sjön samt mynningarna av Lappo å och Perho å.

Mer information:

Maaret Väänänen
programchef för Helmi-programmet
tfn 0295 250 370
[email protected]

Inka Keränen
specialsakkunnig
tfn 0295 250 403
[email protected]