Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av bygglagens paragraf om kortvarig uthyrning fortsätter utifrån remissvaren

miljöministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2024 11.24
Pressmeddelande

I en remissbehandling som avslutades den 6 juni begärde miljöministeriet utlåtanden om ett förslag om att till bygglagen foga en ny paragraf, 40 a §, där det föreskrivs om definitionerna av boende och inkvartering.

Under remissbehandlingen av en serie ändringar i bygglagen i början av året önskade remissinstanserna att definitionerna av boende och inkvartering preciseras i bygglagen, eftersom lagen för närvarande inte känner till kortvarig uthyrning, som snabbt blivit vanligare. Tydligare reglering av kortvarig uthyrning ingår också i regeringsprogrammet.

Utifrån remissvaren har det beslutats att beredningen av propositionen om kortvarig uthyrning ska fortsätta. Den nya paragrafen hinner således inte med i ändringsserien till bygglagen, som framskrider snabbt. Beredningen fortsätter på så sätt att definitionerna av boende och inkvartering tas in i ett förslag till ändring av bygglagen som kommer att lämnas under höstsessionen 2025.

Bygglagen ändras två gånger under denna regeringsperiod. Den första gången görs en serie ändringar i bygglagen i enlighet med regeringsprogrammet. Miljöministeriet har skickat regeringspropositionen om dessa ändringar på EU-anmälan, och regeringen överlämnar propositionen till riksdagen i höst.

Under höstsessionen 2025 lämnar regeringen ett lagförslag genom vilket bestämmelser i direktivet om byggnaders energiprestanda och EU:s byggproduktförordning tas in i bygglagen. 

Remissinstanserna efterlyste både lindrigare och strängare bestämmelser om kortvarig uthyrning

Miljöministeriet fick in 159 utlåtanden under remissbehandlingen den 26 april–6 juni 2024. 
Syftet med den proposition som var på remiss var att förtydliga den lagstiftningsmässiga ställningen för kortvarig uthyrning och ge kommunerna möjlighet att tillåta eller begränsa annan kortvarig uthyrning än sådan som sker i ägarens egen stadigvarande bostad. Enligt propositionen ska såväl uthyrning av den egna bostaden, i delningsekonomins anda, som uthyrning i perioder på mer än fyra veckor alltid tillåtas.

Många remissinstanser motsatte sig att kommunen i sin byggnadsordning kan bestämma om kortvarig uthyrning ska tillåtas. Det ansågs att regleringen kräver fortsatt beredning bland annat för att konsekvenserna och grundlagsenligheten ska kunna bedömas.

Under remissbehandlingen efterlyste många boende och företrädare för husbolagen striktare begränsningar av kortvarig uthyrning i bostadshus. Hyresvärdar och företrädare för näringslivet betonade i huvudsak de positiva dimensionerna av kortvarig uthyrning bland annat med tanke på arbetskraftens rörlighet. I remissvaren framhävdes behovet av en starkare möjlighet för bostadsaktiebolag att med stöd av lagen om bostadsaktiebolag begränsa sådan verksamhet som orsakar störningar.

Vid justitieministeriet pågår en uppdatering av lagen om bostadsaktiebolag med beaktande av målen i regeringsprogrammet. Avsikten är att vid beredningen beakta såväl hyresvärdarnas som bostadsaktiebolagets permanenta invånares behov. I den fortsatta beredningen av bygglagens bestämmelser om kortvarig uthyrning beaktas den pågående beredningen av lagen om bostadsaktiebolag vid justitieministeriet. Målet är att som en sammantagen effekt av de två lagreformerna uppnå ett slutresultat som i enlighet med regeringsprogrammet säkerställer förutsättningarna för kortvarig uthyrning, men gör det möjligt att bättre än för närvarande ingripa i problemsituationer.

För närvarande finns det ingen lagstiftning om kortvarig uthyrning

Kortvarig uthyrning av bostäder regleras för närvarande inte genom lagstiftning.
Högsta förvaltningsdomstolen har behandlat kortvarig uthyrning bland annat i några av sina prejudikat (HFD 2021:76, HFD 2021:77 och HFD 2024:75).

Kommunerna har utfärdat anvisningar om kortvarig uthyrning (till exempel Helsingfors stads Anvisning för inkvarteringsverksamhet i bostad 2020 och anvisningen om kortvarig uthyrning av bostad i Rovaniemi).

Dessutom behandlas kortvarig uthyrning i det Topten-tolkningskort som Helsingfors, Esbo och Vanda städer och föreningen Rakennustarkastusyhdistys RTY publicerade den 22 maj 2023.

Mer information:

Emma-Stina Vehmanen
ministerns specialmedarbetare
tfn 040 847 1992
[email protected]

Kirsi Martinkauppi 
regeringsråd
tfn 0295 250 177
[email protected]