Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: Tillgänglighet gör den byggda miljön åtkomlig för alla

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2023 9.00
Pressmeddelande

Miljöministeriet tillsatte i slutet av 2022 en arbetsgrupp för att skapa en lägesbild av tillgängligheten i den byggda miljön. Gruppens arbete har sammanställts i en rapport som innehåller förslag till utveckling av lagstiftningen och andra åtgärder. Den reglering och styrning som påverkar tillgängligheten är fördelad på olika förvaltningsområden, och därför lönar det sig att stärka samordningen och granska frågan på ett genomgripande sätt med hänsyn till hur de mänskliga rättigheterna förverkligas.

​​​​​​​Tillgänglighet i den byggda miljön påverkar i vilken mån alla har lika möjligheter som samhällsmedlemmar. Den inverkar på hur man kan använda tjänster, arbeta, välja bostadsort och bo hemma. Tillgänglighet i den byggda miljön är en egenskap som måste beaktas vid planeringen och byggandet av lokaler och miljöer. För att den ska kunna upprätthållas och förbättras krävs ständig uppmärksamhet vid användning och underhåll samt vid reparationer och ändringar.

De förpliktande bestämmelserna gäller nybyggnad samt reparationer och ändringar som kräver bygglov. Därför finns det mest tillgängliga lokaler och tjänster i sådana områden där det byggs nytt. På andra håll måste brister i tillgängligheten för närvarande ofta åtgärdas genom enskilda lösningar. Bättre framförhållning behövs överallt också på grund av att befolkningen åldras.

Tillgänglighet är en lönsam investering som stärker samhällets sociala och ekonomiska hållbarhet. Den gällande lagstiftningen fokuserar på tillgänglighet avseende rörelseförmågan, medan den sociala, psykiska och kognitiva belastning som miljön orsakar inte alltid beaktas. En sensoriskt tillgänglig, lättframkomlig byggd miljö som är lätt att gestalta gagnar alla. 

De som arbetar med planering, byggande, drift och underhåll av den byggda miljön behöver heltäckande information och kunnande vad gäller tillgänglighet. Verktygen behöver vidareutvecklas och tas i bruk på ett mer konsekvent sätt än tidigare.

Utvecklingsförslag som följer av lägesbilden

Arbetsgruppen lyfter i sin rapport fram förslag till utveckling som har sammanställts enligt fem teman.

  • Stärka den människorättsbaserade tillgängligheten
  • På förhand sörja för tillgängligheten i den byggda miljön
  • Se över tillgängligheten i sin helhet
  • Utveckla tillgängligheten för lokaler och tjänster som är öppna för allmänheten
  • Öka den allmänna medvetenheten om tillgänglighet och dess betydelse

Utvecklingsförslagen är framför allt avsedda att stödja det kommande lagstiftningsarbetet. Arbetsgruppen betonar att lagstiftningen utarbetas i samarbete med intressentgrupper i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Arbetsgruppen leddes av miljöministeriet och den bestod av företrädare för kommunikationsministeriet, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Handikappforum rf, Centralförbundet för de gamlas väl rf, Finlands Arkitektförbund SAFA rf, Finlands Kommunförbund rf, Byggnadsinspektionsföreningen RTY rf och Byggnadsindustrin RT rf.  

Arbetsgruppen har utnyttjat VN TEAS-utredningen som blev färdig 2021 och hört sakkunniga från Människorättscentret, diskrimineringsombudsmannens byrå, Östra Finlands universitet, utrikesministeriet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Transport- och kommunikationsverket Traficom och miljöministeriet.

Ytterligare information

Niina Kilpelä
överarkitekt
tfn 029 525 0019
[email protected]

Matleena Haapala
lagstiftningsråd
tfn 0295 250 332
[email protected]