Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: Sortering och separat insamling av avfall bör börja gälla betydligt fler fastigheter

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2019 10.11
Pressmeddelande

Den arbetsgrupp som behandlat frågor som rör revideringen av avfallslagen föreslår att den separata insamlingen av bioavfall och förpackningsavfall (plast-, kartong-, metall- och glasförpackningar) ska utvidgas i samtliga tätorter så att den börjar omfatta fastigheter med fem eller flera lägenheter. I tätorter med över 10 000 invånare ska den separata insamlingen av bioavfall enligt planerna utvidgas till alla fastigheter. Separat insamling bör på motsvarande sätt också ordnas i affärs- och företagsfastigheter.

Återvinningsmålen för avfall som uppkommer från boende och tjänster (kommunalt avfall) kommer de närmaste åren att höjas betydligt. År 2025 bör återvinningsgraden för kommunalt avfall vara 55 procent, alltså 14 procentenheter större än år 2017. Efter detta höjs målen med fem års mellanrum så att återvinningsgraden år 2035 är 65 procent. Det krävs betydande förändringar i dagens avfallshantering för att målet ska kunna nås: aktivare sortering av avfallet, mer utbredd separat insamling och investeringar i återvinningsanläggningar.

Vi måste ha ett tydligt transportsystem när kraven på separat insamling skärps

Europeiska kommissionen har för Finlands del rekommenderat tydligare ansvar i ordnandet av avfallshanteringen så att målen för återvinning av kommunalt avfall ska kunna nås. Arbetsgruppen föreslår därför att arrangemangen kring den avfallstransport som ska ordnas av kommunen förtydligas så att kommunen centraliserat ordnar transport av fast avfall*. Dagens parallella system för avfallstransport har gett kommunen möjlighet att under vissa förutsättningar besluta att varje fastighetsinnehavare själv ska beställa avfallstransport.

Det parallella systemet ska också frångås när det gäller transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar. Fastighetsinnehavaren ska enligt förslaget ordna transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar, medan kommunen ska ha hand om mottagning och behandling av avfallet samt följa upp och övervaka verksamheten. I undantagsfall bör kommunen dock av miljö- och hälsoskäl ordna transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar.

Ett tydligare transportsystem ger kommunerna betydligt bättre möjligheter att ordna mer omfattande separat insamling av avfall på ett kostnadseffektivt sätt och att minska miljöolägenheterna av transporterna. Kommunen har möjlighet att i bred utsträckning införa avfallsavgifter som sporrar till avfallssortering och att utnyttja miljövänliga insamlingsmetoder, såsom insamling med flerfackskärl eller gemensam insamling för flera fastigheter eller hela kvarter. Arbetsgruppen var inte enig i sitt förslag om transportsystemet.

I arbetsgruppens betänkande ingår också förslag till andra centrala ändringar av avfallslagstiftningen. Arbetsgruppen behandlade bland annat lagstiftningsändringar som gäller frågan om när avfall upphör att vara avfall, producentansvar, förebyggande av uppkomsten av avfall, återanvändning samt uppföljning och rapportering i anslutning till avfallshanteringen.

Revideringen bygger på ändringar av olika EU-direktiv: avfallsdirektivet, direktivet om förpackningar och förpackningsavfall, direktivet om uttjänta fordon, direktivet om batterier och ackumulatorer och direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Miljöministeriet kommer utifrån arbetsgruppens förslag att bereda ett utkast till en proposition med förslag till behövliga lagändringar, liksom även förslag till ändringar på förordningsnivå. Lagförslag om de ändringar som EU:s avfallslagstiftningspaket medför bör överlämnas senast den 5 juli 2020.

Det har lämnats in sex anmälningar om avvikande mening och sex kompletterande uttalanden till arbetsgruppens förslag. De största meningsskiljaktigheterna gällde förändringen i transportsystemet och ansvaret när det gäller separat insamling av förpackningsavfall.

Mer information:

Riitta Levinen, miljöråd, tfn 0295 250 162, [email protected]

Jussi Kauppila, specialsakkunnig, tfn 0295 250 085, [email protected]

Anna-Maija Pajukallio, miljöråd, arbetsgruppens ordförande, tfn 0295 250 218, [email protected]

* Rekommendationer i Europeiska kommissionens rapport med tidig varning SWD(2018)417 och granskningen av Finlands miljölagstiftning SWD(2019)136. Pressmeddelande 26.9.2018: Komissio antoi Suomelle suosituksia jätteenkierrätyksen lisäämisestä

* Till exempel bioavfall, plast-, kartong-, metall- och glasavfall samt blandat kommunalt avfall