Hoppa till innehåll
Media

Antalet understödda platser med laddningsberedskap för elbilar uppgår till 35 000 – villkoren för understödet ändras nästa år

miljöministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2021 12.31
Pressmeddelande

I den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2021, som publicerades den 4 november, föreslog regeringen ett tillägg på 2 miljoner euro till understödet för laddningsinfrastrukturen för elbilar. Tilläggsanslaget räcker till uppskattningsvis 2 000 platser med laddningsberedskap. Det totala antalet understödda platser med laddningsberedskap uppgår således till cirka 35 000 vid utgången av året, när även de föreslagna tilläggsanslagen beaktas.

Miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA informerar

”Efterfrågan på understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar har fortsatt vara mycket stor. Genom tilläggsanslaget säkerställer vi att understöd kan beviljas utan avbrott också under slutet av året. En omfattande laddningsinfrastruktur är nödvändig för att öka eltrafiken”, säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

De 13 miljoner euro som har reserverats för understödet tidigare i år är i praktiken bundna till de ansökningar som redan har lämnats in till ARA. Det föreslagna tilläggsanslaget motsvarar det antal ansökningar som ARA enligt sin uppskattning hinner behandla under innevarande år.

För nästa år har 8,5 miljoner euro reserverats för understödet i enlighet med färdplanen för fossila transporter. Understöd har beviljats för laddningsinfrastrukturen för bostadsfastigheter från och med 2018. Det har reserverats 1,5 miljoner euro för laddningsinfrastrukturen för arbetsplatsparkering, och beloppet utlyses enligt planerna nästa år.

Med ändringen av understödsvillkoren förbereder man sig för ökad användning av renodlade elbilar och förbrukningsflexibilitet på elmarknaden

Statsrådet fattade i maj 2021 ett principbeslut om minskning av inrikestransporternas utsläpp av växthusgaser. Beslutets mål är att det i Finland 2030 ska finnas cirka 700 000 eldrivna personbilar och att minst hälften av dem ska vara renodlade elbilar.

Bland annat på grund av den förutsedda kraftiga ökningen av renodlade elbilar har man i budgetpropositionen för 2022 föreslagit ändringar i villkoren för understödet för laddningsinfrastrukturen. Från ingången av nästa år ska kablaget vid varje laddningsstation möjliggöra en effekt på minst 11 kilowatt. Kopplingseffekten kan också vara lägre för att motsvara det faktiska behovet. Genom ett hållbart kablage med en effekt på 11 kilowatt uppnår man den bästa nyttan av förbrukningsflexibiliteten av el, då det till exempel under elpristopparna är möjligt att utnyttja den el som lagrats i bilens batteri och minska mängden köpt el. I fortsättningen ska understöd endast beviljas för anskaffning av laddningsanordningar med en kontakt av typ 2. Dessutom utgör understödet 35 procent för alla projekt, och det så kallade effektincitamentet, som tidigare varit i bruk, slopas.

ARA kontaktar sökande som ansökt om understöd under innevarande år och i enlighet med gällande villkor, men vars behandling av ansökan eventuellt skjuts upp till nästa år på grund av det stora antalet ansökningar.

Mer information:

Petteri Katajisto
Miljöråd
tfn 0295 250 120
[email protected]

Kari Lappalainen
Överinspektör
tfn 029 525 0801
[email protected]