Hoppa till innehåll
Media

Allmänheten hörs för att sätta fart på revideringen av den klimatpolitiska planen – Hur kan vi minska utsläppen på ett effektivt och rättvist sätt?

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2021 9.01
Pressmeddelande

Miljöministeriet ber om allmänhetens synpunkter på hur utsläppen kan minskas på ett effektivt och rättvist sätt. Olika synpunkter kartläggs genom en webbenkät som är öppen för alla från den 19 januari till den 19 februari. Svaren är till hjälp vid beredningen av en ny klimatpolitisk plan på medellång sikt.

”Finland har som mål att bli klimatneutralt till 2035. För att kunna nå målet måste vi alla agera och göra ändringar i vår vardag. Därför är det viktigt att höra vilka åtgärder för minskade utsläpp finländarna upplever som fungerande och rättvisa. Det lönar sig att svara på enkäten, för nu har man verkligen en chans att påverka”, berättar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Enkätens tre teman – transporter, mat och boende – berör varje finländares vardag. Utsläppen från dessa utgör dessutom största delen av vårt koldioxidavtryck. I enkäten presenteras olika åtgärder för att minska utsläppen och frågas hur de påverkar respondentens beteende och hur godtagbara respondenten anser dem vara. Det är möjligt att redogöra för sina tankar mer ingående i de öppna svaren.

Av svaren sammanställs ett sammandrag som överlämnas till den arbetsgrupp som bereder den klimatpolitiska planen på medellång sikt. Sammandraget kommer också att publiceras på miljöministeriets webbplats under våren. Svaren behandlas anonymt.

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt uppdateras så att den motsvarar regeringens mål om ett klimatneutralt Finland 2035. I planen beskrivs utsläppsutvecklingen i ett historiskt perspektiv. Dessutom bedöms hur utsläppsutvecklingen ser ut med de nuvarande politiska åtgärderna i förhållande till målen. Det dras också upp riktlinjer för nya politiska åtgärder, och effekterna av dem bedöms i förhållande till målen.

Som stöd för utarbetandet av planen tillsattes i oktober 2020 en arbetsgrupp med representanter för de centrala ministerierna och för Finlands klimatpanel i egenskap av sakkunnigorgan. Ett utkast till planen färdigställs sommaren 2021 och överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse hösten 2021.

Baserat på koldioxidavtrycket står hushållens konsumtion för 66 procent av Finlands totala utsläpp. Klimatpanelen har uppskattat att hushållens koldioxidavtryck bör minska med cirka 70 procent från 2016 års nivå så att klimatmålen för 2030 kan uppnås.

Ytterligare information

Riikka Yliluoma, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 1682, [email protected]

Miia Berger, specialsakkunnig, tfn 0295 250 265, [email protected]