Hoppa till innehåll
Media

80 aktörer vill vara föregångare inom cirkulär ekonomi

arbets- och näringsministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2022 9.12
Pressmeddelande

I beredningen av det frivilliga green deal-avtalet för främjande av cirkulär ekonomi deltar 80 aktörer. Genom samarbetet kan forskningsrön om användningen av naturresurser tas fram och effektivare sätt att främja cirkulär ekonomi identifieras. Nästan alla landskap, de största städerna, företags- och branschorganisationer, de största företagen inom skogsindustrin och aktörer inom byggsektorn deltar. 

”Cirkulär ekonomi och minskad användning av naturresurserna erbjuder nya lösningar både för klimatkrisen och för förlusten av biologisk mångfald. En stor grupp finländska företag, bransch­organisationer, kommuner och landskap vill vara föregångare och har gått med för att tillsammans hitta lösningar för cirkulär ekonomi. Hållbar ekonomi som inte bygger på överkonsumtion av naturresurser utan på koldioxidsnåla lösningar som främjar cirkulär ekonomi och biologisk mångfald ses som starkt riktgivande för framtiden”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Beredningen av green deal börjar med att man kommer överens om gemensamma spelregler och minimikriterier för åtagandenas mål och åtgärderna. Deltagarna identifierar de åtgärder som i deras verksamhet effektivast främjar cirkulär ekonomi. Aktörerna i det slutliga green deal-avtalet utarbetar sina åtaganden, genomför de åtgärder som lovats i åtagandet och rapporterar om hur de framskrider. Åtagandena blir klara till sommaren eller hösten 2023.

”Tammerfors stadsregion främjar en hållbar övergång som för samman olika generationer och bygger en internationell, resursklok och kolneutral, grön metropol. Stadsregionen, som omfattar åtta kommuner och har över 400 000 invånare, har ett organiserat verksamhetssätt och nära partnerskap med regionala aktörer. Vi anser att ett gränsöverskridande verksamhetssätt, hållbar företagsverksamhet, hållbar användning av naturresurser och skapande av ett koldioxidhandavtryck är centrala faktorer för ökad konkurrenskraft. Den cirkulära ekonomins green deal ger oss en ram för helheten och öppnar möjligheter för utvidgat samarbete på nationell nivå, säger Antti Lippo, utvecklingschef i Tammerfors stadsregion.

”Skanska strävar efter att vara kolneutralt fram till 2045, och inom fastighets- och byggnads­branschen är huvuddelen av utsläppen uppbunden i materialen. Cirkulära produkter och utnyttjande av det befintliga byggnadsbeståndet ger betydande potential för minskning av materialbundet utsläpp. Den cirkulära ekonomins green deal är ett välkommet åtagande, som främjar lösningar inom cirkulär ekonomi ytterligare”, konstaterar Hanna-Maija Tikka, miljöchef på Skanska.

”Cirkulär ekonomi kräver samarbete mellan olika intressegrupper och över organisations- och branschgränser. Cirkulär bioekonomi är i fokus i vår strategi: vi använder värdefull förnybar träråvara så effektivt som möjligt i våra produktionsprocesser och strävar efter att hitta bästa möjliga användningsområden med tanke på den övergripande hållbarheten för biflöden som uppstår i produktionen. Vi väntar oss att deltagandet i beredningen av den cirkulära ekonomins green deal utvidgar vårt nätverk och därigenom våra möjligheter att hitta nya lösningar för cirkulär ekonomi”, säger Taru Päiväläinen, miljöchef på UPM.

Som stöd för beredningen av den cirkulära ekonomins green deal producerar flera forskningsinstitut information om förändringar i användningen av naturresurser och om dess inverkningar på både ekonomin och miljön. Slutliga scenarier och analyser om de mest effektiva åtgärderna kan användas också i beslutsfattande och utvecklingsarbete hos de aktörer som deltar i arbetet.

”Cirkulär ekonomi ger möjlighet till förnyelser och till att bygga en väg för hållbar tillväxt. Green deal-helheten skapar faktaunderlag för den offentliga sektorns åtgärder och sammankallar aktörer från olika branscher att delta i konkreta åtgärder för att främja cirkulär ekonomi”, säger Jyrki Alkio, ledande sakkunnig på arbets- och näringsministeriet.

Mer information:

Heikki Sorasahi, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 029 525 0165, [email protected]

Sari Tasa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8242, [email protected]

Antti Lippo, utvecklingschef, Tammerfors stadsregion, tfn 050 463 0732, [email protected]

Hanna-Maija Tikka, miljöchef, Skanska, tfn 050339 5747, [email protected]

Taru Päiväläinen, miljöchef, UPM, tfn 040673 6799, [email protected]

Maria Ohisalo Mika Lintilä