Hoppa till innehåll
Media

Frivilligt skydd av skogarna populärt bland skogsägarna – rekordsiffror för miljöstödsavtalen och naturvårdsarbetena inom METSO-programmet

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2024 9.01 | Publicerad på svenska 15.2.2024 kl. 10.25
Pressmeddelande
Taulukääpä, kuva: Teemu Pokela
Taulakääpä. Kuva: Teemu Pokela

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland (METSO-programmet) bidrog i fjol till att skydda sammanlagt nästan 10 000 hektar skogliga livsmiljöer. De finländska skogsägarna ingick i fjol tioåriga miljöstödsavtal för en areal på över 5 100 hektar, och cirka 4 300 hektar skog skyddades permanent. Dessutom fridlystes cirka 90 hektar för en tidsperiod på tjugo år och naturvårdsarbete utfördes på cirka 160 hektar.

Målet för METSO-programmet är att inrätta 96 000 hektar nya skyddsområden före 2025. I slutet av 2023 hade 97 procent av målet för skogsskydd uppnåtts, vilket betyder att över 93 000 hektar skog hade skyddats.

”Resultaten av METSO-programmet, som baserar sig på frivillighet bland skogsägarna, är ett fint tecken på viljan att förbättra den biologiska mångfalden. Varje aktiv skogsägare som fattat ett skyddsbeslut ska ha ett tack för det lyckade arbetet”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Ett annat centralt mål för METSO-programmet är att miljöstödsavtal ska ingås för och naturvårdsarbeten ska utföras på 82 000 hektar fram till 2025. Fjolårets resultat när det gäller uppnåendet av detta mål var sammanlagt 5 400 hektar, vilket är klart bättre än de senaste årens resultat. Det innebär att 79 procent av målet har uppnåtts, det vill säga cirka 65 000 hektar.

”Som jord- och skogsbruksminister vill jag tacka såväl skogsägarna som dem som ingått miljöstödsavtal, utfört naturvårdsarbeten och agerat sakkunniga i dessa frågor för fjolårets historiskt stora genomförandevolym. Frivilligt skydd är viktigt för att Finlands skyddsmål ska nås, och det är allmänt accepterat”, säger minister Sari Essayah.

År 2023 uppgick det sammanlagda värdet av de objekt inom METSO-programmet som skyddades permanent och de som blev tidsbegränsat fridlysta för tjugo år till sammanlagt cirka 33,5 miljoner euro. För ersättningarna till följd av miljöstödsavtalen användes cirka 12,7 miljoner euro och för naturvårdsprojekten användes 1,3 miljoner euro. För miljöstöd och naturvård användes i fjol mer medel än någonsin tidigare under METSO-programmet.

Tioåriga miljöstödsavtal är ett populärt sätt att genomföra METSO-programmet

I fjol ingicks över 1 600 miljöstödsavtal som gäller tio år. Miljöstödsobjektens genomsnittliga storlek var något över tre hektar. Den genomsnittliga ersättningen till skogsägaren för ett tioårigt avtal var cirka 2 400 euro per hektar. Ersättningsnivån varierar mellan landskapen enligt det regionala medelrotpris som används vid beräkningen.

Det att så många miljöstödsavtal ingicks i fjol är ett resultat av många olika faktorer. Finlands skogscentral fick tilläggsresurser för statsbidrag år 2023. Aktörerna inom skogsbranschen har berett allt fler ansökningar om miljöstöd: i fjol beredde de över 30 procent av ansökningarna. Till aktörerna betalades ersättning för beredningsarbetet till ett belopp av sammanlagt över 420 000 euro. Eftersom den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, den så kallade Kemera-lagen, upphörde att gälla och mottagandet av ansökningar avbröts i höstas uppmuntrades många till att ansöka om stöd och bereda ansökningar. Detta satte också fart på handläggningen så att alla ansökningar kunde handläggas före årsskiftet. Resultatet visar också att skogsägarna fortfarande har ett starkt intresse av att skydda sina skogar frivilligt. Det finns fortfarande nya objekt som lämpar sig för skydd och med tiden utvecklas också andra objekt så att de uppfyller skyddskriterierna.

Hundratals skogsägare skyddar sina skogar permanent varje år

Under METSO-programmet har hundratals skogsägare årligen fattat beslut om att permanent skydda sin skog. I fjol valde cirka 400 skogsägare att införa permanent skydd i sina skogar enligt naturvårdslagen eller att sälja sin skog till staten för inrättande av naturskyddsområden. De skyddade objekten inom METSO-programmet är i medeltal cirka 10 hektar stora.

Nya skogsskyddsområden också i år

I år är målet för METSO-programmet att permanent skydda cirka 3 000 hektar, för vilket det preliminärt har reserverats cirka 20 miljoner euro i finansiering. När det gäller permanent skydd prioriteras fortfarande objekt i Södra Finland, men inom många närings-, trafik- och miljöcentralers områden är skyddsmålet i år måttligt, eftersom programmets regionala mål har uppnåtts. De värdefullaste skogsobjekten skyddas dock fortfarande i hela landet. I och med EU:s definition av gamla skogar och skogar i naturtillstånd torde genomförandet av METSO-programmet i fortsättningen riktas också till Norra Finland. Sammantaget återstår det knappt 3 000 hektar av METSO-programmets mål för permanent skydd, som ska uppnås före utgången av 2025. Målet för permanent skydd kommer alltså att uppnås i förtid. Skogsskyddet fortsätter dock till utgången av den nuvarande METSO-programperioden, fram till utgången av 2025.

Stödsystemet ändras, beredningen av miljöstödsavtal sker i fortsättningen via aktörerna inom skogsbranschen

Det nya incitamentsystemet för skogsbruket, Metka, har från ingången av 2024 ersatt Kemera-stödsystemet. Metoder enligt METSO-programmet i det nya incitamentsystemet är miljöstödsavtal, naturvårdsstöd och hyggesbränningsstöd. Målet är att i år ingå miljöstödsavtal för och genomföra naturvård av livsmiljöer på sammanlagt 3100 hektar. För miljöstödsavtal, naturvårdsstöd och hyggesbränningsstöd står i år sammanlagt cirka 14,5 miljoner euro till förfogande, varav 2,2 miljoner euro har reserverats för naturvård och hyggesbränning. Ansökningar enligt det nya stödsystemet kan göras från och med den 1 mars 2024.

I fråga om miljöstödsavtalen och naturvården släpar man efter målen. På grund av ändringen av stödsystemet kan handläggningen av besluten om miljöstöd i år inledas tidigast i början av sommaren. För att målen ska nås krävs att skogssektorn aktiverar sig betydligt. I fortsättningen ska tjänsteleverantörerna inom skogsbranschen hjälpa skogsägarna att bereda ansökningar om miljöstöd. Skogscentralen svarar fortfarande för uppnåendet av målen för METSO-programmet och ingår miljöstödsavtal med skogsägarna.

 

Beredningen av den nya programperioden för METSO-programmet inleds

Utöver METSO-programmet tryggas den biologiska mångfalden på frivillig väg även i Helmi-programmet, som är inriktat på restaurering och vård av livsmiljöer. I statsrådets principbeslut om Helmi-programmet står också att METSO-programmet fortsätter till 2030. Fastställandet av innehållet i och de nya målen för fortsättningen på METSO-programmet inleds 2024.

Figurer: Genomförandet av METSO-programmet vid NTM-centralerna och vid Finlands skogscentral 2008–2023. I NTM-centralens siffror ingår inte det METSO-skydd på 13 000 hektar som Forststyrelsen genomförde 2014, men det räknas in i genomförandet av METSO-programmet.

Mer information:

Esa Pynnönen
miljöråd
miljöministeriet
tfn 0295 250 386
esa.pynnonen(at)gov.fi

Ville Schildt
konsultativ tjänsteman
jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 162 190
ville.schildt(at)gov.fi

Mer information på webben: 

METSO-programmet och frivilligt skydd av skogar: metsonpolku.fi

Landsbygd Natur och klimat Naturresurser Skogar Skogsprogram