Hoppa till innehåll
Media

Undersökning: Förändringar i åldersstrukturen kräver kostnadseffek-tiva åtgärder för att förbättra boendeförhållandena

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetmiljöministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 3.5.2023 9.02
Pressmeddelande 196/2023

I kommunerna och välfärdsområdena behövs kostnadseffektiva och långsiktiga lösningar för att förbättra de äldres boendeförhållanden och förbereda sig inför boende på egna villkor. Målen för åldersvänligt boende hänför sig till principerna för design som är lämplig för alla (Design for All). I en ny undersökning har behövliga åtgärder i kommunerna och väl-färdsområdena kartlagts och bedömts.

Det är viktigt att stödja de äldres boende både med tanke på den åldrande befolkningen och samhällets resurser. De äldres egen beredskap vad gäller boende har observerats i välfärdsområdena och kommunerna, men praktiska åtgärder har fortfarande endast ställvis vidtagits. Rådgivning och samarbete mellan aktörer i anslutning till boende samt det gemensamma strategiarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena aktualiseras.

Stöd och samarbete för framförhållning inom boende behövs

Tillgänglighetsreparationer av bostadsbeståndet och utnyttjande av reparationsunderstöd är viktiga verktyg. Det är viktigt att utveckla bostadsområden som är åldersvänliga och samtidigt lämpliga för alla, eftersom detta kommer att bidra till välbefinnandet för både äldre och andra invånare. Boenderådgivningen stöder de äldres egen boendeberedskap. Välfärdsområdena har till uppgift att genomföra rådgivning i anslutning till boende som en del av välfärdsfrämjande tjänster.

Tillhandahållandet av lämpliga boendelösningar för äldre har minskat andelen serviceboende inom heldygnsomsorg. För att förverkliga det gemenskapsboende som nämns i socialvårdslagen krävs utvecklingsverksamhet samt riksomfattande uppföljning med tanke på de äldres behov. Det som är viktigt med tanke på utvecklandet av boendeförhållandena är ett gott samarbete mellan kommunerna och välfärdsområdena, till vilket pensionärsorganisationerna bidrar med de äldres eget perspektiv. På nationell nivå bör beredskapen inför den åldrande befolkningens boendebehov vara långsiktig och ingå i de äldrepolitiska åtgärderna.

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2022.

Ytterligare information: Marika Koramo, ledande expert, FCG, tfn 040 822 4398, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.