Hoppa till innehåll
Media

Utlysning av statsunderstöd för projekt i arbetsgrupper som svarar för bedömning av hotade arter och andra arbetsgrupper som främjar skyddet av hotade arter samt för genomförandet av riksomfattande uppföljning av arter

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2023 16.04

Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2023 för projekt i arbetsgrupper som svarar för bedömning av hotade arter och andra arbetsgrupper som främjar skyddet av hotade arter, för skyddsåtgärder när det gäller de mest hotade arterna samt för genomförandet av riksomfattande uppföljning av arter. Understöden beviljas som specialunderstöd enligt statsunderstödslagen för sammanslutningars verksamhet och åtgärder. Ansökningstiden börjar den 15 februari 2023, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 5 mars 2023.

1. Verksamhet som kan få understöd

Verksamhet som kan få stöd är sådant långsiktigt arbete som krävs för bedömning av hotet mot Finlands fjärils- och svamparter i arbetsgrupper bestående av experter samt projekt i grupperna som hänför sig till detta, t.ex. kartläggning och uppföljning av de platser där arter förekommer, insamling av information och främjande av artskydd. Understöd kan inom ramen för anslaget dessutom också beviljas för annan sådan riksomfattande artuppföljning som omfattas av naturvårdslagens tillämpningsområde och som tjänar hotbedömningen, för verksamhet i artspecifika arbetsgrupper som främjar skyddet av sådana arter som löper stor risk för utrotning och som omfattas av naturvårdslagens tillämpningsområde samt för genomförande av särskilda skyddsåtgärder.

 Understöden betalas ur miljöministeriets moment 35.10.21 (Vissa utgifter för naturvård). Högst 350 000 euro har reserverats för 2023 för sådan verksamhet som avses i denna utlysning. Statsunderstöden inom miljöministeriets förvaltningsområde främjar de samhälleliga värden och effekter som är gynnsamma ur ministeriets synvinkel, liksom även ministeriets strategiska mål. Statsunderstöden är förmåner som beviljas efter prövning.

2. Förutsättningar för ansökan om stöd

De arbetsgrupper som är inriktade på fjärils- och svamparter ska ha i praktiken visad erfarenhet av och kunskaper om de behov av uppgifter som bedömningen av hotade arter förutsätter samt utmärkt kännedom om de arter som ansökan gäller. I fråga om annan verksamhet än sådan som hänför sig till hotbedömning ska sökandena ha tillräckliga kunskaper och kännedom om de arter som ansökan gäller. Därtill ska sökandena ha den nödvändiga kompetensen och erfarenheten samt förutsättningarna för genomförandet av artens övervakning och den informationshantering som det förutsätter.

Sökanden ska vara en sammanslutning. Sökanden får inte vara en enskild person eller en firma.

3. Ansökan om understöd

Ansökan ska lämnas in skriftligt till miljöministeriet senast den 5 mars 2023. Den undertecknade ansökan skannas och sänds in till miljöministeriets registratorskontor, [email protected], eller skickas per post till miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet, eller lämnas in på besöksadressen Riddaregatan 2B. E-brevet eller kuvertet märks med ”Ansökan om statsunderstöd, Dnr VN/8036/2022”.

Den fritt formulerade ansökan ska innehålla en beskrivning av den centrala verksamhet för 2023 som är föremål för ansökan om understöd och en specifikation av eventuella löneutgifter och arvoden, seminarie- och mötesutgifter, utgifter för fältbesök och andra eventuella särskilda utgifter.

Ansökan bör innehålla en projektplan med följande innehåll: 

  • Det stödbelopp som söks. 
  • Finansieringsplan för projektet: Total budget, finansiering som söks från övriga finansieringskällor (t.ex. en kommun, andra ministerier, stiftelser/företag/privata stöd), stödbelopp som söks och hur den totala budgeten enligt planerna ska fördelas enligt utgiftsslag. 
  • Vid behov omnämnande av projektorganisation och de viktigaste intressegrupperna. 
  • Som bilaga kan sökanden efter eget övervägande lämna in andra uppgifter som i väsentlig grad har koppling till genomförandet. 
  • Sökandens kontaktuppgifter. 
  • Underskrift. Till ansökan ska fogas en utredning över kontaktpersonens rätt att handla i sammanslutningens namn (firmateckningsrätt).

4. Bedömning av ansökningarna

Prövningen av understöden görs på basis av de ansökningar som sökandena lämnat in och i överensstämmelse med 5 och 7 § i statsunderstödslagen. Vid prövningen beaktas sökandens förutsättningar att ordna sådan verksamhet som är föremål för understödet samt verksamhetens geografiska täckning och effekter. Det beviljade understödsbeloppet kan variera i enlighet med dessa prövningskriterier. 

5. Beslut om statsunderstöd 

När ansökningstiden har gått ut skickar miljöministeriet ett skriftligt stödbeslut (positivt eller negativt) till sökandena. Understöd kan också beviljas till ett mindre belopp än vad som anges i ansökan.

 Avsikten är att fatta besluten före den 14 april 2023. Stödbeslutet innehåller villkor som stödmottagaren bör iaktta. Understödet betalas i enlighet med stödbeslutet i en post till det konto som sökanden har uppgett.

6. Rapportering och bokföring

 Stödmottagaren bör i överensstämmelse med 12 och 14 § i statsunderstödslagen lämna statsbidragsmyndigheten riktiga och tillräckliga uppgifter för utbetalningen av statsunderstödet.
Ministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet.
Om statsunderstödet har beviljats för att användas för ett projekt eller en verksamhet som genomförs av någon annan än understödstagaren och som fyller ändamålet enligt statsunderstödsbeslutet, har ministeriet rätt att vid behov granska ekonomin och verksamheten hos den instans som genomför verksamheten eller projektet enligt statsunderstödsbeslutet.
Bokföringen ska ordnas så att det med hjälp av den är möjligt att på ett tillförlitligt sätt på egen kostnadsplats följa hur understödet används.

Statsunderstödstagaren ska utan ersättning ge den tjänsteman eller revisor som utför granskningen alla uppgifter och utredningar, handlingar, upptagningar och annat material som behövs för granskningen samt även i övrigt bistå vid granskningen.
Stadsunderstödstagaren ska utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren ska också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet.

7. Tillämplig lagstiftning och villkor för understödet

Miljöministeriets understöd är beroende av prövning. Bestämmelser om statsunderstöd finns i statsunderstödslagen (688/2001), som tillämpas på grunderna för beviljande av statsunderstöd och på beviljande, utbetalning, användning, tillsyn och återkrav av understöd samt förfarandet kring dessa. De understöd som avses i denna utlysning beviljas som specialunderstöd enligt statsunderstödslagen för sådan verksamhet och sådana åtgärder som ansökan gäller.

Statsunderstöd beviljas på ansökan. Förutsättningarna för beviljande av understöd är följande: 

  • ändamålet är samhälleligt godtagbart
  • statsunderstödet är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet
  • beviljandet av understöd är nödvändigt med beaktande av projektets eller verksamhetens art, omfattning och andra stöd som sökanden erhållit
  • understödet är konkurrensneutralt. 

Förfarandet för handläggning av förvaltningsärenden styrs av förvaltningslagen (434/2003), som bl.a. innehåller bestämmelser om behandling av ärenden utan dröjsmål, skyldighet att utreda ärenden och motivering av beslut. Vid handläggning av statsunderstöd ska förvaltningslagens bestämmelser beaktas.

Omprövning av statsbidragsmyndighetens beslut får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Begäran om omprövning ska riktas till den statsbidragsmyndighet som har fattat beslutet, det vill säga till miljöministeriet. Ändring i statsbidragsmyndighetens beslut med anledning av begäran om omprövning får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol iakttas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Dessutom tillämpas de villkor och begränsningar i fråga om miljöministeriets specialunderstöd (ym.fi).

Understödet får endast användas för det ändamål som det har beviljats för.

8. Sanktionernas inverkan på statsunderstöden

Sökanden ska i enlighet med rådets förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende ge sin försäkran om att sanktionerna mot Ryssland inte gäller sökanden, dennas förmånstagare eller underleverantörer.

Försäkran om sanktioner (som bilaga) ska lämnas till miljöministeriet i samband med ansökan.

Ytterligare information:

Petri Ahlroth
miljöråd
[email protected]