Hoppa till innehåll
Media

Sammandrag av remissvaren om Finlands klimatpanel och det samiska klimatrådet har publicerats

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.1.2023 13.37
Nyhet

Statsrådets förordningar om Finlands klimatpanel och om det samiska klimatrådet som ska utfärdas med stöd av klimatlagen var på remiss den 28 oktober–9 december 2022. Det gavs 14 remissvar om förordningen om Finlands klimatpanel och 18 remissvar om förordningen om det samiska klimatrådet. Genom förordningarna preciseras bestämmelserna i klimatlagen bland annat när det gäller expertorganens sammansättning, tillsättande och mandatperioder.

Enligt den nya klimatlagen som trädde i kraft i juli 2022 är klimatpanelen ett oberoende vetenskapligt expertorgan. Klimatpanelen har till uppgift att ta fram, sammanställa och analysera vetenskapliga data samt identifiera behoven av information om begränsning av och anpassning till klimatförändringar med tanke på planeringen, verkställigheten, uppföljningen och beslutsfattandet inom klimatpolitiken. Avsikten med förordningen om klimatpanelen är att precisera klimatpanelens sammansättning och tillsättande samt medlemmarnas mandatperioder och arvodesnivåer.

Remissinstanserna förhöll sig positiva eller neutrala till utkastet till förordning om klimatpanelen. Kritiska kommentarer väckte särskilt den föreslagna förteckningen över vetenskapsområden, där det fastställs vilka vetenskapsområden som åtminstone borde representeras i klimatpanelen.

Enligt remissinstanserna går det inte nödvändigtvis att förutspå framtida kompetensbehov, och därför lämpar sig en begränsad förteckning dåligt för förordningen. Det kom också in kommentarer om begränsningen av medlemmarnas och ordförandens mandatperioder. Några remissinstanser understödde ett alternativ där man lämnar större prövningsrätt i fråga om det maximala antalet mandattider. 

I den nya klimatlagen föreskrivs det också om det samiska klimatrådet, som statsrådet inrättar för att stödja beredningen av de klimatpolitiska planerna. I det samiska klimatrådet ska det finnas företrädare för innehavare av samisk traditionell kunskap och för centrala vetenskapsområden.

Remissinstanserna ansåg att det är viktigt att inrätta ett samiskt klimatråd. Den föreslagna bestämmelsen om klimatrådets uppgifter ansågs i huvudsak vara lyckad. I remissvaren fästes uppmärksamhet vid det samiska klimatrådets oberoende och en del av remissinstanserna ansåg att bestämmelserna om oberoende ska förtydligas. Remissinstanserna påpekade att det samiska klimatrådet bör ha tillräckliga resurser. 

Beredningen av förordningarna fortsätter utifrån remissvaren. Enligt planerna ska förordningarna godkännas av statsrådet våren 2023.

Ytterligare information

Karin Cederlöf
regeringssekreterare
miljöministeriet
0295 250 010
[email protected]