Hyppää sisältöön
Media

Lausuntoyhteenvedot Suomen ilmastopaneelista ja saamelaisesta ilmastoneuvostosta julkaistu

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 11.1.2023 13.37
Uutinen

Ilmastolain nojalla annettavat valtioneuvoston asetukset Suomen ilmastopaneelista sekä saamelaisesta ilmastoneuvostosta olivat lausuntokierroksella 28.10.-9.12.2022. Suomen ilmastopaneelia koskevasta asetuksesta annettiin 14 lausuntoa ja saamelaista ilmastoneuvostoa koskevasta asetuksesta 18 lausuntoa. Asetuksilla täsmennetään ilmastolain sääntelyä muun muassa asiantuntijaelinten kokoonpanon, asettamisen ja toimikausien osalta.

Heinäkuussa 2022 voimaan tulleen uuden ilmastolain mukaan ilmastopaneeli on riippumaton tieteellinen asiantuntijaelin. Ilmastopaneelintehtävänä on tuottaa, koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa sekä tunnistaa tietotarpeita ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta ilmastopolitiikan suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja päätöksentekoa varten. Ilmastopaneelia koskevalla asetuksella on tarkoitus täsmentää ilmastopaneelin kokoonpanoa, asettamista, jäsenten toimikausia ja palkkiotasoja.

Lausunnonantajat suhtautuivat myönteisesti tai neutraalisti ilmastopaneelia koskevaan asetusluonnokseen. Kriittisiä huomioita herätti erityisesti ehdotettu tieteenalojen luettelo, jossa määriteltäisiin, miltä tieteenaloilta vähintään pitäisi olla edustusta ilmastopaneelissa.

Lausunnonantajien mukaan tulevaisuuden osaamistarpeita ei välttämättä osata ennustaa, ja siksi suppea luettelo sopii huonosti asetukseen. Jäsenten ja puheenjohtajan toimikausien rajaamiseen liittyen tuli myös kommentteja. Muutama lausunnonantaja kannatti vaihtoehtoa, jossa toimikausien enimmäismäärään jätettäisiin enemmän harkinnanvaraa. 

Uudessa ilmastolaissa säädetään myös saamelaisesta ilmastoneuvostosta, jonka valtioneuvosto asettaa ilmastopolitiikan suunnitelmien valmistelun tueksi. Saamelaisessa ilmastoneuvostossa tulee olla edustettuna saamelaisen perinteisen tiedon haltijoita ja edustus keskeisiltä tieteenaloilta.

Lausunnonantajat näkivät saamelaisen ilmastoneuvoston perustamisen tärkeänä asiana. Ilmastoneuvoston tehtäviä koskevaa säännösehdotusta pidettiin pääosin onnistuneena. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota saamelaisen ilmastoneuvoston riippumattomuuteen ja osa lausunnonantajista näki, että riippumattomuuteen liittyviä säännöksiä tulisi selventää. Lausunnonantajat kiinnittivät huomiota saamelaisen ilmastoneuvoston riittävään resursointiin. 

Asetusten valmistelu jatkuu lausuntopalautteen pohjalta. Asetukset on tarkoitus hyväksyä valtioneuvostossa keväällä 2023.

Lisätietoja
Karin Cederlöf
hallitussihteeri
ympäristöministeriö
0295 250 010
[email protected]