Hoppa till innehåll
Media

NTM-centraler får tillstånd att lösa in områden på 88,94 hektar i två Natura-områden

miljöministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2022 12.45
Nyhet

Miljöministeriet har beviljat NTM-centralen i Södra Österbotten tillstånd att lösa in områden av en sammanlagd areal på cirka 38,3 hektar i Natura 2000-området Paljakanneva-Åkantmossen. Till NMT-centralen i Egentliga Finland har miljöministeriet beviljat tillstånd att lösa in områden av en sammanlagd areal på cirka 50,64 hektar i Natura 2000-området Iso-Hölö.

De områden som ska lösas in i Natura 2000-området Paljakanneva-Åkantmossen representerar de prioriterade Natura 2000-naturtyperna aapamyr, aktiv högmosse, skogbevuxen myr samt västlig taiga. I de områden som löses in finns bland annat kärr med lågstarrmosse, tallmyrar, torr mo, kärr med storstarr samt tuvulls-tallmosse. En del av de områden som ska lösas in ligger inom myrskyddsområdet Paljakanneva-Åkantmossen.

De områden som ska lösas in i Natura 2000-området Iso Hölö representerar de prioriterade Natura-naturtyperna aktiv högmosse och skogbevuxen myr samt klippvegetation på silikatrika bergsluttningar. I de områden som ska lösas in finns bland annat starr-tallmyr, starr-fattigkärr och flark-fattigkärr, vitmossa samt fuscum-tallmosse och ris-tallmosse.

Man har strävat efter att genomföra skyddet av de områden som ska lösas in så långt som möjligt med frivilliga medel, och innan man vidtagit åtgärder för inlösning har man försökt föra förhandlingar med markägarna på det sätt som förutsätts enligt naturvårdslagen. Man har dock inte lyckats fridlysa områdena som privata naturskyddsområden eller förvärva dem till staten genom frivilliga affärer. Därför genomförs skyddet av områdena genom att de inlöses till staten i syfte att inrätta ett naturskyddsområde.

Ytterligare information:

Janne Hesso
Sakkunnig
tfn 0295 250 008
[email protected]