Hoppa till innehåll
Media

NTM-centraler får tillstånd att lösa in områden på 14,7 hektar i två Natura-områden

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2022 12.28
Nyhet

Miljöministeriet har beviljat NTM-centralen i Södra Österbotten tillstånd att lösa in ett område på sammanlagt cirka 6,8 hektar i Natura 2000-området Iso Kaivoneva. Till NTM-centralen i Norra Savolax har miljöministeriet beviljat tillstånd att lösa in ett område på sammanlagt cirka 7,9 hektar i Natura 2000-området Pisa-Kypäräinen.

Det område som ska lösas in i Natura 2000-området Iso Kaivoneva representerar Natura 2000-livsmiljön naturliga dystrofa sjöar och småvatten. Det område som ska lösas in är en näringsfattig sjö, som i väst och söder gränsar till högmosseartad fuscum-tallmosse och i öst och norr till egentlig tallmosse.

Det område som ska lösas in i Natura 2000-området Pisa-Kypäräinen representerar den prioriterade Natura 2000-livsmiljön västlig taiga samt livsmiljön örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ. Av naturskyddsskäl var det motiverat att ansöka om inlösen av ett större område än det som ingår i Natura 2000-nätverket och skyddsprogrammet, eftersom en ekologiskt motsvarande skoglig helhet i södra delen av Kypäräinen fortsätter utanför Natura 2000-området.

Man har strävat efter att genomföra skyddet av de områden som ska lösas in så långt som möjligt med frivilliga medel. Innan man vidtagit åtgärder för inlösning har man också försökt föra förhandlingar med markägarna på det sätt som förutsätts enligt naturvårdslagen. Man har dock inte lyckats fridlysa områdena som privata naturskyddsområden eller förvärva dem till staten genom frivilliga affärer på grund av olika syn på hurdant ersättningsbelopp som ska betalas för skyddet. Med ägarna till det område som ska lösas in i Natura-området Pisa-Kypäräinen har man dessutom inte kunnat förhandla utan avsevärda svårigheter, eftersom området ägs av ett icke konstituerat delägarlag som inte finns i handelsregistret. Därför genomförs skyddet av områdena genom att de inlöses till staten i syfte att inrätta ett naturskyddsområde.

Mer information:

Janne Hesso
sakkunnig
tfn 0295 250 008
[email protected]